بدن شما
نیاز به
برنامه دارد

تحلیل علمی وضعیت جسمانی شما دقیق ترین راه حل را برای داشتن تنی سالم و خوش فرم ارائه می باشد.

وزن ایده آل

وزن متناسب با بدن شما تعیین کننده اصلی برنامه غذایی و تمرینی است

وضعیت جسمانی

میزان چربی و اندام بدن با مدت زمان تمرین ارتباط مستقیم دارد

جلسات تمرین

تعداد و نوع تمرین ها وابسته به مدت زمان وسطح نیاز شما می باشد

اطلاعات اولیه

What Our Custumers say

I've managed to stay with FitFlex 3 times a week, for over 6 months now, and I owe it all to the classes that make you fall in love with the process.

Lizzie Thompson

I was introduced to FitFlex many years ago, twenty pounds ago in fact. I see a huge benefit with their combination of workout and goal setting.

Emma Velasquez