تمرینو پروعضله سازی

برنامه ۸ هفته‌ای حجم گیری جی کاتلر بخش دوم

بخش اول

برنامه روز ۲۲: کمر، ذوزنقه‌ای

 • تمرین صبح: کمر

Chin-Up بارفیکس دست برعکس Chin-Up بارفیکس دست برعکس

بارفیکس دست برعکس Chin-Up

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸-۱۰ تکرار

سیم کش دست برعکس نشسته سیم کش دست برعکس نشسته

سیم کش دست برعکس نشسته Underhand Cable Pulldowns

لینک آپارات

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

هالتر خمیده دست ها برعکس هالتر خمیده دست ها برعکس

هالتر خمیده دست ها برعکس Reverse Grip Bent-Over Rows

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸-۱۰ تکرار

One-Arm Dumbbell Row اره ای دمبل تک دست اره ای دمبل تک دست

اره ای دمبل تک دست One-Arm Dumbbell Row
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

پارویی نشسته عضله پشتی پارویی نشسته عضله پشتی

پارویی نشسته عضله پشتی Leverage Iso Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

پارویی سیم کش پارویی سیم کش

پارویی سیم کش Seated Cable Rows

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

کشش میز فیله کمر کشش میز فیله کمر

کشش میز فیله کمر Hyperextensions (Back Extensions)

لینک حرکت

 • ۲ ست ۱۲-۱۰ تکرار
 • تمرین عصر: کمر و پشت بازو

ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر

ددلیفت هالتر Barbell Deadlift
لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰-۸ تکرار

پلاور دمبل دست کشیده پلاور دمبل دست کشیده

پلاور دمبل دست کشیده Straight-Arm Dumbbell Pullover
لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰-۸ تکرار

شراگ دمبل شراگ دمبل

شراگ دمبل Dumbbell Shrug

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۸ تکرار

شراگ هالتر از پشت شراگ هالتر از پشت

شراگ هالتر از پشت Barbell Shrug Behind The Back

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۸ تکرار

بالا آوردن هالتر عمودی تا چانه ایستاده بالا آوردن هالتر عمودی تا چانه ایستاده

هالتر عمودی تا چانه ایستاده یا کول هالتر Upright Barbell Row
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

برنامه روز ۲۳: سینه، بازوها و ساق پا

 • تمرین صبح: سینه

فلای دمبل نیمکت شیب دار فلای دمبل نیمکت شیب دار

فلای دمبل نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Flyes

لینک حرکت

 • ۱ ست ۱۲ تکرار (گرم کردنی)
 • ۴ ست ۱۲ تکرار (۲-۳ تکرار اجباری در ست‌های سنگین)

پرس سینه دمبل پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل Dumbbell Bench Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲ تکرار

پرس سینه پارویی افزایشی پرس سینه پارویی افزایشی

پرس سینه پارویی افزایشی Leverage Incline Chest Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار (۱-۲ تکرار اجباری در انتهای ست‌ها)

سیم کش کراس اور سیم کش کراس اور

سیم کش کراس اور Cable Crossover

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۵-۱۲ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)
 • تمرین عصر: جلو بازو، ساعد و ساق پا

جلو بازو هالتر ای زد با بند جلو بازو هالتر ای زد با بند

جلو بازو هالتر ای زد با بند Close-Grip EZ-Bar Curl with Band

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۵-۱۲ تکرار

جلو بازو دمبل متناوب جلو بازو دمبل متناوب

جلو بازو دمبل متناوب Dumbbell Alternate Bicep Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو هالتر عنکبوتی جلو بازو هالتر عنکبوتی

Spider Curl جلو بازو هالتر عنکبوتی

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

دستگاه جلو بازو دستگاه جلو بازو

دستگاه جلو بازو Machine Bicep Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو دمبل چکشی جلو بازو دمبل چکشی

جلو بازو دمبل چکشی Hammer Curls
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

ساق پا ایستاده دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه Standing Calf Raises

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

ساق پا دستگاه نشسته ساق پا دستگاه نشسته

ساق پا دستگاه نشسته Seated Calf Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

برنامه روز ۲۵: پشت ران و چهار سر ران

 • تمرین صبح: پشت ران

پشت ران دستگاه سیم کش پشت ران دستگاه سیم کش

پشت ران دستگاه سیم کش Lying Leg Curls

لینک حرکت

 • ۶ ست ۱۲ تکرار

ددلیفت رومانیایی ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی Romanian Deadlift

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲ تکرار (پاها بالا باشد)
 • تمرین عصر: چهار سر ران

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۴ ست ۲۰ تکرار (ست گرم کردنی)

اسکوات هالتر از جلو اسکوات هالتر از جلو

اسکوات هالتر از جلو Front Barbell Squat
لینک حرکت

 • ۴ ست ۸-۱۰ تکرار (ست گرم کردنی)
 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار (ست اصلی)

هاگ پا هاگ پا

هاگ پا Hack Squat

لینک حرکت

 • ۱ ست ۸-۱۰ تکرار (ست گرم کردنی)
 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار (ست اصلی)

لانگ هالتر رو به جلو لانگ هالتر رو به جلو

لانگ هالتر رو به جلو Barbell Walking Lunge

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۹ متر

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۱ ست ۱۵-۱۲ تکرار (ست گرم کردنی)
 • ۳ ست ۱۵-۱۲ تکرار (ست آخر دراپ ست)

برنامه روز ۲۶: شانه‌ها و پشت بازو

 • تمرین صبح: شانه‌ها

پرس شانه دستگاه پرس شانه دستگاه

پرس شانه دستگاه Leverage Shoulder Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته

بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی

Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

Seated Bent-Over Rear Delt Raise بالا آوردن دمبل نشسته خم Seated Bent-Over Rear Delt Raise بالا آوردن دمبل نشسته خم

بالا آوردن دمبل نشسته خم Seated Bent-Over Rear Delt Raise
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

فلای سیم کش به عقب متقاطع فلای سیم کش به عقب متقاطع

فلای سیم کش به عقب متقاطع Cable Rear Delt Fly

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست

بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست Standing Low-Pulley Deltoid Raise

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۰ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)
 • برنامه عصر: پشت بازو

پشت بازو سیم کش به پایین با میله وی شکل پشت بازو سیم کش به پایین با میله وی شکل

پشت بازو سیم کش به پایین با میله وی شکل Triceps Pushdown – V-Bar Atta

لینک حرکت

 • ۲ ست ۱۲-۱۵ تکرار (ست‌های گرم کردنی)
 • ۳ ست ۱۲-۱۵ تکرار

پشت بازو سیم کش از پشت به بالای سر ایستاده پشت بازو سیم کش از پشت به بالای سر ایستاده

Cable Rope Overhead Triceps Extension پشت بازو سیم کش از پشت به بالای سر ایستاده

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۱۵ تکرار

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک Close-Grip Barbell Bench Press

لینک حرکت

 • ۲ ست ۱۲-۱۵ تکرار (ست‌های گرم کردنی)
 • ۳ ست ۱۲-۱۵ تکرار

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۰-۱۲ تکرار

برنامه روز ۲۹: سینه

فلای دمبل نیمکت شیب دار فلای دمبل نیمکت شیب دار

فلای دمبل نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Flyes

لینک حرکت

 • ۱ ست ۱۲ تکرار (گرم کردنی)
 • ۴ ست ۱۲ تکرار (۲-۳ تکرار اجباری در سنگین‌ترین ست‌ها)

پرس سینه دمبل پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل Dumbbell Bench Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲ تکرار

پرس سینه پارویی افزایشی پرس سینه پارویی افزایشی

پرس سینه پارویی افزایشی Leverage Incline Chest Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار (۱-۲ تکرار اجباری در انتهای ست‌ها)

سیم کش کراس اور سیم کش کراس اور

سیم کش کراس اور Cable Crossover

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۵-۱۲ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۳۰: کمر

سیم کش دست نزدیک کف دست رو به جلو سیم کش دست نزدیک کف دست رو به جلو

سیم کش دست نزدیک کف دست رو به جلو Close-Grip Front Lat Pulldown

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

One-Arm Dumbbell Row اره ای دمبل تک دست اره ای دمبل تک دست

اره ای دمبل تک دست One-Arm Dumbbell Row
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پارویی نشسته عضله پشتی پارویی نشسته عضله پشتی

پارویی نشسته عضله پشتی Leverage Iso Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۱۰ تکرار

سیم کش دست برعکس نشسته سیم کش دست برعکس نشسته

سیم کش دست برعکس نشسته Underhand Cable Pulldowns

لینک آپارات

 • ۳ ست ۱۲-۱۰ تکرار

پارویی سیم کش پارویی سیم کش

پارویی سیم کش Seated Cable Rows

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۰-۱۲ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۳۱: بازوها

پشت بازو سیم کش به پایین با طناب پشت بازو سیم کش به پایین با طناب

پشت بازو سیم کش به پایین با طناب Triceps Pushdown – Rope Attachment

لینک حرکت

گرم کردنی

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک Close-Grip Barbell Bench Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

دستگاه دیپ دستگاه دیپ

دستگاه دیپ Dip Machine

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین پشت بازو سیم کش به پایین

پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown
 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۰-۱۲ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

جلو بازو هالتر ای زد با بند جلو بازو هالتر ای زد با بند

جلو بازو هالتر ای زد با بند Close-Grip EZ-Bar Curl with Band

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۵-۱۲ تکرار

جلو بازو دمبل متناوب جلو بازو دمبل متناوب

جلو بازو دمبل متناوب Dumbbell Alternate Bicep Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو هالتر عنکبوتی جلو بازو هالتر عنکبوتی

Spider Curl جلو بازو هالتر عنکبوتی

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

جلو بازو دستگاه لاری جلو بازو دستگاه لاری

جلو بازو دستگاه لاری Machine Preacher Curls
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو هالتر برعکس جلو بازو هالتر برعکس

جلو بازو هالتر برعکس Reverse Barbell Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

برنامه روز ۳۳: پاها

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار (بین ست‌ها عضلات را بکشید)

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵-۲۰ تکرار (در ست آخر، تکرارهای اجباری اجرا شود، زانوها را قفل نکنید)

هاگ پا هاگ پا

هاگ پا Hack Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

Smith Machine Squat اسکوات اسمیت اسکوات اسمیت

اسکوات اسمیت Smith Machine Squat

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸-۱۰ تکرار

لانگ هالتر لانگ هالتر

لانگ هالتر Barbell Lunge

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

پشت ران دستگاه سیم کش پشت ران دستگاه سیم کش

پشت ران دستگاه سیم کش Lying Leg Curls

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پشت ران ایستاده دستگاه پشت ران ایستاده دستگاه

پشت ران ایستاده دستگاه Standing Leg Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

برنامه روز ۳۴: شانه‌ها

پرس شانه اسمیت بالای سر پرس شانه اسمیت بالای سر

پرس شانه اسمیت بالای سر Smith Machine Overhead Shoulder Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۶-۱۰ تکرار

Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته

بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

بلند کردن هالتر از روی ران به بالای سر ایستاده بلند کردن هالتر از روی ران به بالای سر ایستاده

بلند کردن هالتر از روی ران به بالای سر ایستاده Standing Front Barbell

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

Seated Bent-Over Rear Delt Raise بالا آوردن دمبل نشسته خم Seated Bent-Over Rear Delt Raise بالا آوردن دمبل نشسته خم

بالا آوردن دمبل نشسته خم Seated Bent-Over Rear Delt Raise
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

فلای سیم کش به عقب متقاطع فلای سیم کش به عقب متقاطع

فلای سیم کش به عقب متقاطع Cable Rear Delt Fly

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست

بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست Standing Low-Pulley Deltoid Raise

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۰ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

شراگ هالتر شراگ هالتر

شراگ هالتر Barbell Shrug

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۲ تکرار

برنامه روز ۳۶: سینه

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Press
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۵-۱۰ تکرار

فلای دمبل نیمکت شیب دار فلای دمبل نیمکت شیب دار

فلای دمبل نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Flyes

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۵-۱۰ تکرار

پرس سینه پارویی پرس سینه پارویی

پرس سینه پارویی Leverage Chest Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۱۰ تکرار (در ست آخر ۱۰ تکرار نیمه)

سیم کش کراس اور سیم کش کراس اور

سیم کش کراس اور Cable Crossover

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۵-۱۰ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۳۷: کمر

سیم کش دست برعکس نشسته سیم کش دست برعکس نشسته

سیم کش دست برعکس نشسته Underhand Cable Pulldowns

لینک آپارات

 • ۴ ست ۸-۱۰ تکرار

ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر

ددلیفت هالتر Barbell Deadlift
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۸ تکرار

One-Arm Dumbbell Row اره ای دمبل تک دست اره ای دمبل تک دست

اره ای دمبل تک دست One-Arm Dumbbell Row
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

هالتر خمیده دست ها برعکس هالتر خمیده دست ها برعکس

هالتر خمیده دست ها برعکس Reverse Grip Bent-Over Rows

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

پارویی سیم کش پارویی سیم کش

پارویی سیم کش Seated Cable Rows

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸-۱۰ تکرار

کشش میز فیله کمر کشش میز فیله کمر

کشش میز فیله کمر Hyperextensions (Back Extensions)

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸-۱۰ تکرار

سیم کش بازو مستقیم به پایین سیم کش بازو مستقیم به پایین

سیم کش بازو مستقیم به پایین Rope Straight-Arm Pulldown

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۰-۸ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۳۸: بازوها

پشت بازو سیم کش به پایین با طناب پشت بازو سیم کش به پایین با طناب

پشت بازو سیم کش به پایین با طناب Triceps Pushdown – Rope Attachment

لینک حرکت

گرم کردنی

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک Close-Grip Barbell Bench Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۱۰ تکرار

دستگاه دیپ دستگاه دیپ

دستگاه دیپ Dip Machine

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین با میله وی شکل پشت بازو سیم کش به پایین با میله وی شکل

پشت بازو سیم کش به پایین با میله وی شکل Triceps Pushdown – V-Bar Atta

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۱۰ تکرار

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۰-۱۲ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

جلو بازو هالتر ای زد با بند جلو بازو هالتر ای زد با بند

جلو بازو هالتر ای زد با بند Close-Grip EZ-Bar Curl with Band

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۵-۱۲ تکرار

جلو بازو دمبل متناوب جلو بازو دمبل متناوب

جلو بازو دمبل متناوب Dumbbell Alternate Bicep Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو هالتر عنکبوتی جلو بازو هالتر عنکبوتی

Spider Curl جلو بازو هالتر عنکبوتی

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

جلو بازو دستگاه لاری جلو بازو دستگاه لاری

جلو بازو دستگاه لاری Machine Preacher Curls
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو دمبل چکشی جلو بازو دمبل چکشی

جلو بازو دمبل چکشی Hammer Curls
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

برنامه روز ۴۰: پاها

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۲ ست ۱۵ تکرار (ست گرم کردنی)
 • ۵ ست ۱۲ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۵-۲۰ تکرار

هاگ پا هاگ پا

هاگ پا Hack Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

Smith Machine Squat اسکوات اسمیت اسکوات اسمیت

اسکوات اسمیت Smith Machine Squat

لینک حرکت

 • ۵ ست ۶-۱۰ تکرار

لانگ جفت دمبل لانگ جفت دمبل

لانگ جفت دمبل Dumbbell Lunges

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

پشت ران دستگاه سیم کش پشت ران دستگاه سیم کش

پشت ران دستگاه سیم کش Lying Leg Curls

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پشت ران ایستاده دستگاه پشت ران ایستاده دستگاه

پشت ران ایستاده دستگاه Standing Leg Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

ساق پا ایستاده دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه Standing Calf Raises

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

ساق پا دستگاه نشسته ساق پا دستگاه نشسته

ساق پا دستگاه نشسته Seated Calf Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

برنامه روز ۴۱: شانه‌ها

پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت

پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت Dumbbell Shoulder Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۶ تکرار

Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته

بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی

Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

Seated Bent-Over Rear Delt Raise بالا آوردن دمبل نشسته خم Seated Bent-Over Rear Delt Raise بالا آوردن دمبل نشسته خم

بالا آوردن دمبل نشسته خم Seated Bent-Over Rear Delt Raise
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

فلای سیم کش به عقب متقاطع فلای سیم کش به عقب متقاطع

فلای سیم کش به عقب متقاطع Cable Rear Delt Fly

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست

بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست Standing Low-Pulley Deltoid Raise

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۰ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

شراگ دمبل شراگ دمبل

شراگ دمبل Dumbbell Shrug

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۲ تکرار

برنامه روز ۴۳: سینه

پرس سینه پارویی پرس سینه پارویی

پرس سینه پارویی Leverage Chest Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸-۱۰ تکرار

فلای دمبل نیمکت شیب دار فلای دمبل نیمکت شیب دار

فلای دمبل نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Flyes

لینک حرکت

 • ۶ ست ۸-۱۰ تکرار

پرس سینه دمبل پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل Dumbbell Bench Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

سیم کش کراس اور سیم کش کراس اور

سیم کش کراس اور Cable Crossover

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۵-۱۰ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۴۴: کمر

سیم کش دست نزدیک کف دست رو به جلو سیم کش دست نزدیک کف دست رو به جلو

سیم کش دست نزدیک کف دست رو به جلو Close-Grip Front Lat Pulldown

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

One-Arm Dumbbell Row اره ای دمبل تک دست اره ای دمبل تک دست

اره ای دمبل تک دست One-Arm Dumbbell Row
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۱۰ تکرار

پارویی نشسته عضله پشتی پارویی نشسته عضله پشتی

پارویی نشسته عضله پشتی Leverage Iso Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۱۰ تکرار

سیم کش دست برعکس نشسته سیم کش دست برعکس نشسته

سیم کش دست برعکس نشسته Underhand Cable Pulldowns

لینک آپارات

 • ۳ ست ۱۲-۱۰ تکرار

پارویی سیم کش پارویی سیم کش

پارویی سیم کش Seated Cable Rows

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۲-۱۰ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۴۵: بازوها

سیم کش میله وی نشسته سیم کش میله وی نشسته

سیم کش میله وی نشسته V-Bar Pulldown

لینک حرکت

 • ۲ ست ۱۲-۱۵ تکرار (گرم‌ کردنی)
 • ۲ ست ۱۲-۱۵ تکرار

پشت بازو سیم کش از پشت با طناب

پشت بازو سیم کش از پشت با طناب Triceps Overhead Extension with Rope

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۱۵ تکرار

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک Close-Grip Barbell Bench Press

لینک حرکت

 • ۲ ست ۱۲-۱۵ تکرار (ست‌های گرم کردنی)
 • ۳ ست ۱۲-۱۵ تکرار

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو هالتر جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر Barbell Curl
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲-۱۵ تکرار

جلو بازو دمبل متناوب جلو بازو دمبل متناوب

جلو بازو دمبل متناوب Dumbbell Alternate Bicep Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو هالتر عنکبوتی جلو بازو هالتر عنکبوتی

Spider Curl جلو بازو هالتر عنکبوتی

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

جلو بازو دمبل لاری تک دست جلو بازو دمبل لاری تک دست

جلو بازو دمبل لاری تک دست One Arm Dumbbell Preacher Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو هالتر برعکس جلو بازو هالتر برعکس

جلو بازو هالتر برعکس Reverse Barbell Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

برنامه روز ۴۷: پاها

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۴ ست ۲۰ تکرار (وزنه‌های سبک)

اسکوات هالتر از جلو اسکوات هالتر از جلو

اسکوات هالتر از جلو Front Barbell Squat
لینک حرکت

 • ۴ ست ۸-۱۰ تکرار (ست گرم کردنی)
 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار (ست اصلی)

هاگ پا هاگ پا

هاگ پا Hack Squat

لینک حرکت

 • ۱ ست ۸-۱۰ تکرار (ست گرم کردنی)
 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار (ست اصلی)

لانگ وزن بدن رو به جلو لانگ وزن بدن رو به جلو

لانگ وزن بدن رو به جلو Bodyweight Walking Lunge

لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ متر

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲-۱۵ تکرار (ست آخر دراپ ست)

پشت ران دستگاه سیم کش پشت ران دستگاه سیم کش

پشت ران دستگاه سیم کش Lying Leg Curls

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

ددلیفت رومانیایی ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی Romanian Deadlift

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پشت ران ایستاده دستگاه پشت ران ایستاده دستگاه

پشت ران ایستاده دستگاه Standing Leg Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲ تکرار (پاها بالا و فاصله داشته باشد)

ساق پا ایستاده دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه Standing Calf Raises

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

ساق پا دستگاه نشسته ساق پا دستگاه نشسته

ساق پا دستگاه نشسته Seated Calf Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

برنامه روز ۴۸: شانه‌ها

پرس شانه اسمیت بالای سر پرس شانه اسمیت بالای سر

پرس شانه اسمیت بالای سر Smith Machine Overhead Shoulder Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۶-۱۰ تکرار

Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته

بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

بلند کردن هالتر از روی ران به بالای سر ایستاده بلند کردن هالتر از روی ران به بالای سر ایستاده

بلند کردن هالتر از روی ران به بالای سر ایستاده Standing Front Barbell

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار (۱ دقیقه استراحت بین ست‌ها)

Seated Bent-Over Rear Delt Raise بالا آوردن دمبل نشسته خم Seated Bent-Over Rear Delt Raise بالا آوردن دمبل نشسته خم

بالا آوردن دمبل نشسته خم Seated Bent-Over Rear Delt Raise
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

سیم کش با طناب محوری سیم کش با طناب محوری

سیم کش با طناب محوری Cable Rope Rear-Delt Rows

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست

بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست Standing Low-Pulley Deltoid Raise

لینک حرکت

 • ۷ ست ۱۰ تکرار (۳۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

شراگ اسمیت از جلو شراگ اسمیت از جلو

شراگ اسمیت از جلو Smith Machine Shrug

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۲ تکرار

برنامه روز ۵۰: سینه

پرس سینه پارویی افزایشی پرس سینه پارویی افزایشی

پرس سینه پارویی افزایشی Leverage Incline Chest Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۸ تکرار

پرس سینه دمبل پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل Dumbbell Bench Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۸ تکرار

فلای دمبل نیمکت شیب دار فلای دمبل نیمکت شیب دار

فلای دمبل نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Flyes

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۸ تکرار

سیم کش کراس اور سیم کش کراس اور

سیم کش کراس اور Cable Crossover

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پلاور دمبل دست خم پلاور دمبل دست خم

پلاور دمبل دست خم Bent-Arm Dumbbell Pullover

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

برنامه روز ۵۱: کمر

سیم کش دست برعکس نشسته سیم کش دست برعکس نشسته

سیم کش دست برعکس نشسته Underhand Cable Pulldowns

لینک آپارات

 • ۴ ست ۱۲-۱۰ تکرار

پارویی سیم کش پارویی سیم کش

پارویی سیم کش Seated Cable Rows

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲-۱۰ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پلاور هالتر بازو خم پلاور هالتر بازو خم

پلاور هالتر بازو خم Bent-Arm Barbell Pullover

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پارویی نشسته عضله پشتی پارویی نشسته عضله پشتی

پارویی نشسته عضله پشتی Leverage Iso Row

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

One-Arm Dumbbell Row اره ای دمبل تک دست اره ای دمبل تک دست

اره ای دمبل تک دست One-Arm Dumbbell Row
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

کشش میز فیله کمر کشش میز فیله کمر

کشش میز فیله کمر Hyperextensions (Back Extensions)

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

برنامه روز ۵۲: بازوها و ساق پا

پشت بازو سیم کش به پایین با طناب پشت بازو سیم کش به پایین با طناب

پشت بازو سیم کش به پایین با طناب Triceps Pushdown – Rope Attachment

لینک حرکت

گرم کردنی

 • ۶ ست ۱۰-۱۵ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین پشت بازو سیم کش به پایین

پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown
 • ۴ ست ۱۵-۱۲ تکرار

دیپ پشت بازو دیپ پشت بازو

دیپ پشت بازو Dips – Triceps Version
لینک حرکت

 • ۳ ست تا خستگی کامل

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک Close-Grip Barbell Bench Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۱۰ تکرار

پرس پشت بازو دمبل جفت دست نشسته پرس پشت بازو دمبل جفت دست نشسته

پرس پشت بازو دمبل جفت دست نشسته Seated Triceps Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲-۱۵ تکرار

جلو بازو دستگاه لاری جلو بازو دستگاه لاری

جلو بازو دستگاه لاری Machine Preacher Curls
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو هالتر لاری جلو بازو هالتر لاری

جلو بازو هالتر لاری Preacher Curl
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو دمبل چکشی جلو بازو دمبل چکشی

جلو بازو دمبل چکشی Hammer Curls
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو دمبل نشسته جلو بازو دمبل نشسته

جلو بازو دمبل نشسته Seated Dumbbell Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

جلو بازو هالتر جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر Barbell Curl
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

ساق پا ایستاده دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه Standing Calf Raises

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

ساق پا دستگاه نشسته ساق پا دستگاه نشسته

ساق پا دستگاه نشسته Seated Calf Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پرس ساق پا با دستگاه پرس پا پرس ساق پا با دستگاه پرس پا

پرس ساق پا با دستگاه پرس پا Calf Press On The Leg Press Machine

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

برنامه روز ۵۴: پاها

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

اسکوات هالتر از جلو اسکوات هالتر از جلو

اسکوات هالتر از جلو Front Barbell Squat
لینک حرکت

 • ۴ ست ۸-۱۰ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

 • ۴ ست ۸-۱۰ تکرار

هاگ پا هاگ پا

هاگ پا Hack Squat

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

Smith Machine Pistol Squat اسکوات پیستول اسمیت اسکوات پیستول اسمیت

اسکوات پیستول اسمیت Smith Machine Pistol Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پشت ران دستگاه سیم کش پشت ران دستگاه سیم کش

پشت ران دستگاه سیم کش Lying Leg Curls

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

ددلیفت پاها صاف ددلیفت پاها صاف

ددلیفت پاها صاف Stiff-Legged Barbell Deadlift

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار (پاها بالا باشد)

دستگاه عضله داخلی ران دستگاه عضله داخلی ران

دستگاه عضله داخلی ران Thigh Adductor

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

دستگاه دور کننده ران دستگاه دور کننده ران

دستگاه دور کننده ران Thigh Abductor

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

برنامه روز ۵۵: شانه‌ها

پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت

پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت Dumbbell Shoulder Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته

بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

پرس نظامی شانه دستگاه پرس نظامی شانه دستگاه

پرس نظامی شانه دستگاه Machine Shoulder (Military) Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست

بالا آوردن سیم کش از پایین تک دست Standing Low-Pulley Deltoid Raise

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار

بلند کردن هالتر از روی ران به بالای سر ایستاده بلند کردن هالتر از روی ران به بالای سر ایستاده

بلند کردن هالتر از روی ران به بالای سر ایستاده Standing Front Barbell

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

بالا آوردن سیم کش نشسته جانبی Cable Seated Lateral Raise بالا آوردن سیم کش نشسته جانبی Cable Seated Lateral Raise

بالا آوردن سیم کش نشسته جانبی Cable Seated Lateral Raise

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

شراگ دمبل شراگ دمبل

شراگ دمبل Dumbbell Shrug

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

شراگ اسمیت از جلو شراگ اسمیت از جلو

شراگ اسمیت از جلو Smith Machine Shrug

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۵ تکرار

علی رضا ناصری

I'm a fitness nerd & currently I'm blogging for https://tamrino.ir my main passion is creating excellent content for bodybuilding community.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا