تمرینو پروتناسب اندامچربی سوزی

برنامه شکم شش تکه ۱ ماهه The One Month Six Pack

معرفی کلی

اگر به سختی کار کرده‌اید و لاغر شده‌اید اما هنوز تفکیک عضلات شکم را مشاهده نمی‌کنید شاید زمانش رسیده است تا روند خود را تغییر دهید. این برنامه توسط دکتر کریسی کندل طراحی شده است.

قوانین غذایی

 • بیشتر از کالری می‌سوزانید، کالری مصرف نکنید.
 • پروتئین کافی مصرف کنید تا دچار عضله سوزی نشوید.

برنامه روز ۱ جلسه میانه تنه ۱

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پاهای آویزان به بالا پاهای آویزان به بالا پاهای آویزان به بالا

پاهای آویزان به بالا Hanging Leg Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

شکم پا روی توپ ورزشی Exercise Ball Pull-In

 • ۴ ست ۱۵ تکرار

چرخش روسی Russian Twist

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کرانچ با کابل کرانچ با کابل

کرانچ با کابل Cable Crunch
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کشش میز فیله کمر کشش میز فیله کمر

کشش میز فیله کمر Hyperextensions (Back Extensions)

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پلانک Plank پلانک Plank

پلانک Plank

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱ دقیقه

برنامه روزهای ۲، ۱۰، ۱۹، ۲۷ هوازی ۱

دویدن آهسته روی تردمیل دویدن آهسته روی تردمیل

دویدن آهسته روی تردمیل Jogging-Treadmill

لینک حرکت

 • ۱ ست ۳۰ دقیقه

برنامه روزهای ۳، ۱۲ تفکیکی شکم ۱

شکم خلبانی شکم خلبانی

شکم خلبانی KneeHip Raise On Parallel Bars

لینک حرکت
سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

دمبل کنار خم دمبل کنار خم دمبل کنار خم

دمبل کنار خم Dumbbell Side Bend

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کرانچ چمدانی با وزنه کرانچ چمدانی با وزنه

کرانچ چمدانی با وزنه Weighted Suitcase Crunch

لینک حرکت
سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کرانچ معکوس کرانچ معکوس

کرانچ معکوس Reverse Crunch

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

شکم پا روی توپ ورزشی Exercise Ball Pull-In

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کرانچ کابل زانوزده با چرخش اریب کرانچ کابل زانوزده با چرخش اریب

کرانچ کابل زانوزده با چرخش اریب Kneeling Cable Crunch With Alternatin

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کتل بل به شکل 8 کتل بل به شکل 8 کتل بل به شکل 8 کتل بل به شکل 8

کتل بل به شکل 8 Kettlebell Figure 8

لینک حرکت
سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پرس پالوف Pallof Press

پرس پالوف Pallof Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار

برنامه روزهای ۴، ۷، ۱۱، ۱۴، ۱۸، ۲۱، ۲۵، ۲۸ استراحت

 • امروز می‌توانید کاری انجام ندهید.
 • ماساژ درمانی هم توصیه می‌شود. دوش آب گرم هم مناسب است.
 • اگر هم می‌توانید دوش آب سرد بگیرید.
 • وعده‌های غذایی ۲-۳ روز آینده را آماده کنید.
 • پیاده‌روی کنید و از فوم غلطکی برای عضلات آسیب دیده استفاده کنید.
 • هر کاری می‌کنید به خودتان فشار وارد نکنید.

برنامه روزهای ۵، ۹، ۱۳ میانه تنه ۲

شکم غلطک شکم غلطک شکم غلطک آموزش حرکت بدنسازی شکم غلطک Ab Roller

شکم غلطک Ab Roller
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار

Inverted Row بارفیکس در چارچوب خمیده Inverted Row بارفیکس در چارچوب خمیده

بارفیکس در چارچوب خمیده Inverted Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

بالا بردن مستقیم باسن بالا بردن مستقیم باسن

بالا بردن مستقیم باسن Straight-Legged Hip Raise

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

چرخش 180 درجه هالتر Landmine 180's چرخش 180 درجه هالتر Landmine 180's

چرخش 180 درجه هالتر Landmine 180’s

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

Otis-Up آسانسوری آسانسوری

آسانسوری Otis-Up

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کشش کوهنورد کشش کوهنورد

کشش کوهنورد Mountain Climbers

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

شنا دست به شانه Shoulder Tap

شنا دست به شانه Shoulder Tap

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

برنامه روزهای ۶، ۱۵ هوازی ۲

دستگاه پله ثابت دستگاه پله ثابت

دستگاه پله ثابت Stairmaster

لینک حرکت
گرم کردن

 • ۱ ست ۵ دقیقه (سرعت ۵ کیلومتر بر ساعت، متوسط)

دویدن آهسته روی تردمیل دویدن آهسته روی تردمیل

دویدن آهسته روی تردمیل Jogging-Treadmill

لینک حرکت

تمرینات دایره‌ای ۸ دور با شیب ۲ درصد

 • ۸ ست ۳۰ دقیقه (۱ دقیقه آرام راه رفتن بین ست‌ها)

دویدن آهسته روی تردمیل دویدن آهسته روی تردمیل

دویدن آهسته روی تردمیل Jogging-Treadmill

لینک حرکت

سرد کردن

 • ۱ ست ۵ دقیقه (آرام راه رفتن)

برنامه روزهای ۸ تفکیکی شکم ۲

پرت کردن توپ چرخشی پرت کردن توپ چرخشی

پرت کردن توپ چرخشی Medicine Ball Rotational Throw

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پل کناری پل کناری

پل کناری Side Bridge

لینک حرکت

 • ۳ ست ۳۰ ثانیه

کشش میز فیله کمر کشش میز فیله کمر

کشش میز فیله کمر Hyperextensions (Back Extensions)

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

دراز و نشست چاقو دراز و نشست چاقو

دراز و نشست چاقو Jackknife Sit-Up

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کرانچ با ماشین آموزش حرکت بدنسازی کرانچ با ماشین Ab Crunch Machine

کرانچ با ماشین Ab Crunch Machine
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

تماس با انگشتان پا تماس با انگشتان پا

تماس با انگشتان پا Toe Touchers

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کرانچ معکوس کاهشی کرانچ معکوس کاهشی

کرانچ معکوس کاهشی Decline Reverse Crunch

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

سوپرمن سوپرمن

سوپرمن Superman

لینک حرکت

 • ۳ ست ۳۰ ثانیه

برنامه روزهای ۱۶، ۲۴ تفکیکی شکم ۳

دویدن آهسته روی تردمیل دویدن آهسته روی تردمیل

دویدن آهسته روی تردمیل Jogging-Treadmill

لینک حرکت

 • ۱ ست ۵ دقیقه

بالا بردن مستقیم باسن بالا بردن مستقیم باسن

بالا بردن مستقیم باسن Straight-Legged Hip Raise

لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۲ دور

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

تماس با انگشتان پا تماس با انگشتان پا

تماس با انگشتان پا Toe Touchers

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

دوچرخه هوایی دوچرخه هوایی دوچرخه هوایی دوچرخه هوایی

دوچرخه هوایی Air Bike

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

دراز و نشست چاقو دراز و نشست چاقو

دراز و نشست چاقو Jackknife Sit-Up

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

بالا بردن مستقیم باسن بالا بردن مستقیم باسن

بالا بردن مستقیم باسن Straight-Legged Hip Raise

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

تماس با انگشتان پا تماس با انگشتان پا

تماس با انگشتان پا Toe Touchers

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

دوچرخه هوایی دوچرخه هوایی دوچرخه هوایی دوچرخه هوایی

دوچرخه هوایی Air Bike

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

دراز و نشست چاقو دراز و نشست چاقو

دراز و نشست چاقو Jackknife Sit-Up

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

دو در جا زانوها بالا دو در جا زانوها بالا

دو در جا زانوها بالا High Knee Jog

لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۲ دور

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

شنا روی زمین شنا روی زمین

شنا روی زمین Pushups
لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

کشش کوهنورد کشش کوهنورد

کشش کوهنورد Mountain Climbers

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

برپی Burpee برپی Burpee

برپی Burpee

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

دو در جا زانوها بالا دو در جا زانوها بالا

دو در جا زانوها بالا High Knee Jog

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

شنا روی زمین شنا روی زمین

شنا روی زمین Pushups
لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

کشش کوهنورد کشش کوهنورد

کشش کوهنورد Mountain Climbers

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

برپی Burpee برپی Burpee

برپی Burpee

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

کرانچ بداخل کرانچ بداخل

کرانچ بداخل Tuck Crunch

لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۲ دور

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

چرخش روسی Russian Twist

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

قیچی زدن قیچی زدن

قیچی زدن Scissor Kick

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

کمر حلقه کمر حلقه

کمر حلقه Lower Back Curl

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

کرانچ بداخل کرانچ بداخل

کرانچ بداخل Tuck Crunch

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

چرخش روسی Russian Twist

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

قیچی زدن قیچی زدن

قیچی زدن Scissor Kick

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

کمر حلقه کمر حلقه

کمر حلقه Lower Back Curl

لینک حرکت

 • ۲ ست ۲۰ ثانیه

برنامه روزهای ۱۷، ۲۶ میانه تنه ۳

پرت کردن توپ چرخشی پرت کردن توپ چرخشی

پرت کردن توپ چرخشی Medicine Ball Rotational Throw

لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۳ دور (بین ترای ست‌ها ۱-۲ دقیقه استراحت کنید)

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پلانک Plank پلانک Plank

پلانک Plank

لینک حرکت

 • ۳ ست ۶۰ ثانیه

کرانچ معکوس کاهشی کرانچ معکوس کاهشی

کرانچ معکوس کاهشی Decline Reverse Crunch

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پل باسن و پشت ران پل باسن و پشت ران

باسن پل Butt Lift (Bridge)

لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۳ دور (۱-۲ دقیقه استراحت بین ترای ست‌)

 • ۲ ست ۱۵ تکرار

Otis-Up آسانسوری آسانسوری

آسانسوری Otis-Up

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کشش کوهنورد کشش کوهنورد

کشش کوهنورد Mountain Climbers

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

حمل پیشخدمت حمل پیشخدمت

حمل پیشخدمت Waiter’s Carry

لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۳ دور (۱-۲ دقیقه استراحت بین ترای ست‌)

 • ۳ ست ۲۵ تکرار

چرخش روسی Russian Twist

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

کشش میز فیله کمر کشش میز فیله کمر

کشش میز فیله کمر Hyperextensions (Back Extensions)

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار (همراه با وزنه)

برنامه روزهای تفکیکی ۲۰ شکم ۴

پاهای آویزان به بالا پاهای آویزان به بالا پاهای آویزان به بالا

پاهای آویزان به بالا Hanging Leg Raise
لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۳ دور

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

شکم پا روی توپ ورزشی Exercise Ball Pull-In

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

دمبل کنار خم دمبل کنار خم دمبل کنار خم

دمبل کنار خم Dumbbell Side Bend

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

Hanging Oblique Knee Raise آویزان زانو مورب به بالا Hanging Oblique Knee Raise آویزان زانو مورب به بالا

آویزان زانو مورب به بالا Hanging Oblique Knee Raise

لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۳ دور

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

شکم پا روی توپ ورزشی Exercise Ball Pull-In

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کرانچ مایل روی زمین کرانچ مایل روی زمین

کرانچ مایل Oblique Crunches

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

کرانچ معکوس کرانچ معکوس

کرانچ معکوس Reverse Crunch

لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۳ دور

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

پلانک Plank پلانک Plank

پلانک Plank

لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ ثانیه

تماس متناوب با پاشنه تماس متناوب با پاشنه

تماس متناوب با پاشنه Alternate Heel Touchers

لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

برنامه روزهای ۲۲ میانه تنه ۴

شکم غلطک شکم غلطک شکم غلطک آموزش حرکت بدنسازی شکم غلطک Ab Roller

شکم غلطک Ab Roller
لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۳ دور (۱-۲ دقیقه استراحت بین ترای ست)

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

چرخش 180 درجه هالتر Landmine 180's چرخش 180 درجه هالتر Landmine 180's

چرخش 180 درجه هالتر Landmine 180’s

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

کشش میز فیله کمر کشش میز فیله کمر

کشش میز فیله کمر Hyperextensions (Back Extensions)

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار (همراه با وزنه)

Inverted Row بارفیکس در چارچوب خمیده Inverted Row بارفیکس در چارچوب خمیده

بارفیکس در چارچوب خمیده Inverted Row

لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۳ دور (۱-۲ دقیقه استراحت بین ترای ست)

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

کرانچ کاهشی کرانچ کاهشی

کرانچ کاهشی Decline Crunch
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پا بداخل روی لبه نیمکت پا بداخل روی لبه نیمکت

پا بداخل روی لبه نیمکت Seated Leg Tucks

لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

کرانچ با کابل کرانچ با کابل

کرانچ با کابل Cable Crunch
لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۳ دور (۱-۲ دقیقه استراحت بین ترای ست)

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

بریدن چوب ایستاده کابل بریدن چوب ایستاده کابل

بریدن چوب ایستاده کابل Standing Cable Wood Chop

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

شنا دست به شانه Shoulder Tap

شنا دست به شانه Shoulder Tap

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

برنامه روزهای ۲۳ هوازی ۳

دستگاه پله ثابت دستگاه پله ثابت

دستگاه پله ثابت Stairmaster

لینک حرکت
گرم کردن

 • ۱ ست ۵ دقیقه (سرعت ۵ کیلومتر بر ساعت، متوسط)

دویدن آهسته روی تردمیل دویدن آهسته روی تردمیل

دویدن روی تردمیل Jogging-Treadmill

لینک حرکت

تمرین دایره‌ای ۱۰ دور، شیب ۲ درصد، ۱ دقیقه با سرعت آرام بین ست‌ها راه بیاورید

 • ۱۰ ست ۳۰ ثانیه

راه رفتن روی تردمیل راه رفتن روی تردمیل

راه رفتن روی تردمیل Walking, Treadmill

لینک حرکت

سرد کردن

 • ۱ ست ۵ دقیقه

علی رضا ناصری

I'm a fitness nerd & currently I'm blogging for https://tamrino.ir my main passion is creating excellent content for bodybuilding community.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا