افزایش قدرتتمرینو پرو

برنامه قوی شدن با ۳ روز در هفته Get Strong in 3 Days a Week

معرفی کلی

این برنامه مخصوص تمام زنان و مردان گرفتاری است که می‌خواهند با ۳ جلسه در هفته، شاهد افزایش قدرت و عضله باشند.

از آنجایی که هفته‌ای ۳ جلسه داریم تقسیم‌بندی معمولی برنامه تمرینی، نمی‌تواند سازنده باشد. زیبایی برنامه در این است که می‌توانید نسخه‌های مختلف حرکاتی مثل: اسکوات و ددلیفت را انجام دهید.

وقتی ۴ هفته تمام شد می‌توانید دوباره همین برنامه را با حرکاتی شبیه به نسخه اصلی اجرا کنید.

هر روز یک حرکت خیلی سنگین اجرا می‌شود.

 • روز ۱: اسکوات سنگین، ددلیفت سرعتی، پرس سینه با تکرار بالا
 • روز ۲: پرس سینه سنگین، اسکوات سرعتی، ددلیفت با تکرار بالا
 • روز ۳: ددلیفت سنگین، پرس سینه سرعتی، اسکوات با تکرار بالا

منظور از سنگین یعنی ۳-۵ تکرار سنگین نه ۱ تکرار با حداکثر وزنه.

3EDM: ۳ تکرار سنگین اما قابل مدیریت را اجرا کنید. این می‌شود همان 3EDM، وقتی به این عدد رسیدید با همان وزنه ۳-۵ ست ۱ تکراره اجرا کنید. در این صورت، حجم تمرین را افزایش می‌دهید.

مثلاً: فرض کنید برای ددلیفت 3EDM، ۳۰۰ پوند است. وقتی به این عدد رسیدید ۳-۵ ست ۱ تکراره ۳۰۰ پوندی اجرا کنید.

5EDM: ۵ تکرار سنگین قابل مدیریت اجرا کنید. این می‌شود همان 5EDM، وقتی به این عدد رسیدید با همان وزنه ۱-۳ ست ۳ تکراره اجرا کنید.

مثلاً: اگر 5EDM ددلیفت ۲۵۰ پوند است. وقتی به این عدد رسیدید ۱-۳ ست ۳ تکراره با ۲۵۰ پوند بزنید.

ست‌ها و تکرارهای سرعتی

۸-۱۲ ست ۱-۳ تکراره را با کم‌ترین زمان استراحت (۳۰-۴۵ ثانیه) با وزنه ۶۵۰-۷۰ درصد تکرار بیشینه اجرا کنید.

برنامه روزهای ۱، ۸، ۱۵، ۲۲

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر Barbell Squat

لینک حرکت

برای روز ۱

 • ۱ ست ۳ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 3EDM
 • ۵ ست ۱ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 3EDM)

برای روز ۸

 • ۱ ست ۳ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 3EDM
 • ۳ ست ۳ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 5EDM)

برای روز ۱۵

 • ۱ ست ۳ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 3EDM
 • ۵ ست ۱ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 3EDM)

برای روز ۲۲

 • ۱ ست ۵ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 5EDM
 • ۳ ست ۳ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 3EDM)

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip

لینک حرکت

برای روز ۱

 • ۸ ست ۳ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت وزنه ۶۰ درصد تکرار بیشینه)

برای روز ۸

 • ۱۰ ست ۳ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت وزنه ۶۰ درصد تکرار بیشینه)

برای روز ۱۵

 • ۱۲ ست ۳ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت وزنه ۶۰ درصد تکرار بیشینه)

برای روز ۲۲

 • ۸ ست ۲ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت وزنه ۶۰ درصد تکرار بیشینه)

ددلیفت رومانیایی ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی Romanian Deadlift

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار (۷۰-۷۵ درصد تکرار بیشینه)

شنا روی زمین شنا روی زمین

شنا روی زمین Pushups
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پارویی سیم کش پارویی سیم کش

پارویی سیم کش Seated Cable Rows

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار (۹۰-۶۰ ثانیه استراحت)

برنامه روزهای ۳، ۱۰، ۱۷، ۲۴

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip

لینک حرکت

برای روز ۳

 • ۱ ست ۵ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 5EDM
 • ۳ ست ۳ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 3EDM)

برای روز ۱۰

 • ۱ ست ۳ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 3EDM
 • ۵ ست ۱ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 5EDM)

برای روز ۱۷

 • ۱ ست ۵ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 5EDM
 • ۳ ست ۳ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 5EDM)

برای روز ۲۴

 • ۱ ست ۳ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 3EDM
 • ۵ ست ۱ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 3EDM)

ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر

ددلیفت هالتر Barbell Deadlift
لینک حرکت

 • برای روز ۳، ۱۰ و ۱۷
  • ۶ ست ۳ تکرار (وزنه ۶۰ درصد تکرار بیشینه)

  برای روز ۲۴

  • ۸ ست ۱ تکرار (وزنه ۷۰ درصد تکرار بیشینه)

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر Barbell Squat
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار (وزنه ۷۰-۷۵ درصد تکرار بیشینه)

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

 • ۳ ست تا خستگی کامل

جلو بازو دمبل جلو بازو دمبل

جلو بازو دمبل Dumbbell Bicep Curl
لینک حرکت

 • ۱ ست ۵ دقیقه (برای هر دست ۸-۱۰ مینی تکرار به صورت متناوب ۵ دقیقه، کم‌ترین استراحت ممکن)

برنامه روزهای ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۶

ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر

ددلیفت هالتر Barbell Deadlift
لینک حرکت

 • برای روز ۵
  • ۱ ست ۳ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 3EDM
  • ۵ ست ۱ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 3EDM)

   

 • برای روز ۱۲
  • ۱ ست ۵ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 5EDM
  • ۳ ست ۳ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 5EDM)
 • برای روز ۱۹
  • ۱ ست ۳ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 3EDM
  • ۵ ست ۱ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 3EDM)
 • برای روز ۲۶
  • ۱ ست ۵ تکرار (تا جایی که لازم است استراحت کنید) 5EDM
  • ۳ ست ۳ تکرار (۶۰ ثانیه استراحت با وزنه 3EDM)

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر Barbell Squat

لینک حرکت

برای روزهای ۵، ۱۲ و ۱۹

 • ۶ ست ۳ تکرار (وزنه ۶۰ درصد تکرار بیشینه، ۶۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

برای روز ۲۶

 • ۸ ست ۱ تکرار (وزنه ۶۰ درصد تکرار بیشینه، ۶۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip

لینک حرکت

برای روز ۱

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار (۷۰-۷۵ درصد تکرار بیشینه)

One-Arm Dumbbell Row اره ای دمبل تک دست اره ای دمبل تک دست

اره ای دمبل تک دست One-Arm Dumbbell Row
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۰ تکرار (برای هر دست)

لانگ جفت دمبل لانگ جفت دمبل

لانگ جفت دمبل Dumbbell Lunges
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲، ۱۰ و ۸ تکرار (۹۰-۶۰ ثانیه استراحت)

برنامه روزهای ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۲۸

امروز می‌توانید کاری انجام ندهید.

ماساژ درمانی هم توصیه می‌شود. دوش آب گرم هم مناسب است.

اگر هم می‌توانید دوش آب سرد بگیرید.

وعده‌های غذایی ۲-۳ روز آینده را آماده کنید.

پیاده‌روی کنید و از فوم غلطکی برای عضلات آسیب دیده استفاده کنید.

هر کاری می‌کنید به خودتان فشار وارد نکنید.

علی رضا ناصری

I'm a fitness nerd & currently I'm blogging for https://tamrino.ir my main passion is creating excellent content for bodybuilding community.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا