تمرینو پروعضله سازی

برنامه فیزیک مدرن ۸ هفته‌ای عضله سازی استیو کوک بخش ۲ The Modern Physique

بخش اول

برنامه روز ۲۲ بالاتنه و هوازی

لینک حرکت

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک Close-Grip Barbell Bench Press

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲-۳ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۱ ست ۶ تکرار
 • ۱ ست ۴ تکرار
 • ۱ ست ۳ تکرار
 • ۱ ست  ۲ تکرار
 • ۱ ست ۱ تکرار
 • ۱ ست ۶ تکرار

سیم کش شانه به سمت صورت سیم کش شانه به سمت صورت

سیم کش شانه به سمت صورت Face Pull
لینک حرکت

 • ۶ ست ۶ تکرار

Chin-Up بارفیکس دست برعکس Chin-Up بارفیکس دست برعکس

بارفیکس دست برعکس Chin-Up

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۱ ست ۶ تکرار
 • ۱ ست ۴ تکرار
 • ۱ ست ۳ تکرار
 • ۱ ست  ۲ تکرار
 • ۱ ست ۱ تکرار
 • ۱ ست ۶ تکرار

پرس فشاری هالتر از پشت گردن پرس فشاری هالتر از پشت گردن پرس فشاری هالتر از پشت گردن

پرس فشاری هالتر از پشت گردن Push Press – Behind the Neck

لینک حرکت

 • ۶ ست ۶ تکرار

پرس سینه پارویی افزایشی پرس سینه پارویی افزایشی

پرس سینه پارویی افزایشی Leverage Incline Chest Press

لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

سیم کش میله دست باز سیم کش میله دست باز

سیم کش میله دست باز Wide-Grip Lat Pulldown

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

پرس نظامی شانه دستگاه پرس نظامی شانه دستگاه

پرس نظامی شانه دستگاه Machine Shoulder (Military) Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

دویدن روی تردمیل دویدن روی تردمیل

دویدن روی تردمیل Running, Treadmill

لینک حرکت

هوازی

 • ۱۶ ست ۲۰ ثانیه (شیب ۱۲ درجه دستگاه)

برنامه روز ۲۳ پا

اسکوات هالتر از جلو اسکوات هالتر از جلو

اسکوات هالتر از جلو Front Barbell Squat
لینک حرکت

۲-۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۱ ست ۴ تکرار
 • ۱ ست ۳ تکرار
 • ۱ ست ۲ تکرار
 • ۱ ست  ۲ تکرار
 • ۱ ست ۱ تکرار

لانگ جفت دمبل برعکس لانگ جفت دمبل برعکس

لانگ جفت دمبل برعکس Dumbbell Rear Lunge

لینک حرکت

 • ۳ ست ۴ تکرار

ددلیفت رومانیایی ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی Romanian Deadlift

لینک حرکت

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۴ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

هاگ پا هاگ پا

هاگ پا Hack Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

تمرین روز ۲۵ شکم و هوازی

بلند کردن کابل ایستاده بلند کردن کابل ایستاده

بلند کردن کابل ایستاده Standing Cable Lift

لینک حرکت

ترای ست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

کرانچ با کابل کرانچ با کابل

کرانچ با کابل Cable Crunch

لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

بریدن چوب ایستاده کابل بریدن چوب ایستاده کابل

بریدن چوب ایستاده کابل Standing Cable Wood Chop
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار (هر طرف)

آویزان قله آویزان قله

آویزان قله Hanging Pike

لینک حرکت

ترای ست با حرکات بعدی

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

کرانچ با صفحه وزنه کرانچ با صفحه وزنه

کرانچ با صفحه وزنه Weighted Crunches

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پل کناری پل کناری

پل کناری Side Bridge

لینک حرکت

 • ۳ ست ۴۵ ثانیه

کشیدن و پرس هالتر تک دست BARBELL PULL AND PRESS

کشیدن و پرس هالتر تک دست BARBELL PULL AND PRESS

لینک حرکت

ترای ست با حرکات بعدی (با سرعت بالا از حرکتی به حرکت دیگر بروید تا ضربان قلب بالا بماند.)

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

نیمکت پا به بالا نیمکت پا به بالا

نیمکت پا به بالا Flat Bench Lying Leg Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

کرانچ روی توپ کرانچ روی توپ

کرانچ روی توپ Exercise Ball Crunch

لینک حرکت

 • ۳ ست ۳۰ تکرار

Elliptical Trainer الپتیکال Elliptical Trainer الپتیکال

الپتیکال Elliptical Trainer

لینک حرکت

 • ۱ ست ۴۵ دقیقه (ضربان قلب ۱۴۵-۱۶۵ در دقیقه)

برنامه روز ۲۶، بالاتنه و هوازی

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک Close-Grip Barbell Bench Press

لینک حرکت

جاینت ست با حرکات بعدی

۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۳ ست ۱۵-۲۰ تکرار (در ۲ ست اول، ۲ تکرار تا خستگی کامل فاصله بگذارید، در ست آخر تا خستگی کامل پیش بروید)

Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی

Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته

بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

عقب بردن جفت دمبل خم Dumbbell Rear Delt Row عقب بردن جفت دمبل خم Dumbbell Rear Delt Row

عقب بردن جفت دمبل خم Dumbbell Rear Delt Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پرس شانه دمبل یک دست پرس شانه دمبل یک دست

پرس شانه دمبل یک دست Dumbbell One-Arm Shoulder Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار (۴ تکرار منفی) (در تکرار ۶ به خستگی کامل برسید)

جلو بازو هالتر جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر Barbell Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار (۴ تکرار منفی)

جلو بازو دمبل چکشی متناوب جلو بازو دمبل چکشی متناوب

جلو بازو دمبل چکشی متناوب Alternate Hammer Curl

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار

پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension

پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار

جلو بازو دمبل میز شیب دار جلو بازو دمبل میز شیب دار

جلو بازو دمبل میز شیب دار Incline Dumbbell Curl

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین پشت بازو سیم کش به پایین

پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown
 • ۳ ست ۱۵ تکرار (۱ ثانیه توقف در بخش پایین حرکت)

دوچرخه ثابت دوچرخه ثابت

دوچرخه ثابت Bicycling, Stationary

لینک حرکت

می‌توانید برای اضافه کردن مقاومت از بدن کشی استفاده کنید

 • ۱۴ ست ۲۰ ثانیه (۱ دقیقه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۲۷ پا و پلایومتریک

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر Barbell Squat
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۳ تکرار (ست‌های گرم کردنی) (در بخش پایین حرکت توقف و بعد به صورت انفجاری بالا بیایید)

Freehand Jump Squat اسکوات پرشی دست باز اسکوات پرشی دست باز

اسکوات پرشی دست باز Freehand Jump Squat

 • ۴ ست ۴ تکرار (دمبل‌ها را در کنار بدن قرار دهید)

لانگ جفت دمبل برعکس لانگ جفت دمبل برعکس

لانگ جفت دمبل برعکس Dumbbell Rear Lunge

لینک حرکت

سوپرست (۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست)

 • ۴ ست ۳ تکرار

پرش قیچی پرش قیچی پرش قیچی پرش قیچی

پرش قیچی Scissors Jump

لینک حرکت

 • ۴ ست ۲ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

لانگ وزن بدن رو به جلو لانگ وزن بدن رو به جلو

لانگ وزن بدن رو به جلو Bodyweight Walking Lunge

لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

برنامه روز ۲۹، بالاتنه و هوازی

لینک حرکت

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip
لینک حرکت

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۵ ست ۳ تکرار

پرس هالتر روی نیمکت با تخته پرس هالتر روی نیمکت با تخته

پرس هالتر روی نیمکت با تخته Board Press

لینک حرکت

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۳ تکرار

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۶ تکرار (۴ تکرار منفی)

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Press
لینک حرکت

 • ۴ ست ۶ تکرار (۴ تکرار منفی، ۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

پرس سینه پارویی کاهشی پرس سینه پارویی کاهشی

پرس سینه پارویی کاهشی Leverage Decline Chest Press

لینک حرکت

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار

سیم کش دست برعکس نشسته سیم کش دست برعکس نشسته

سیم کش دست برعکس نشسته Underhand Cable Pulldowns

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

پرس نظامی شانه دستگاه پرس نظامی شانه دستگاه

پرس نظامی شانه دستگاه Machine Shoulder (Military) Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

دویدن روی تردمیل دویدن روی تردمیل

دویدن روی تردمیل Running, Treadmill

لینک حرکت

هوازی

 • ۱۲ ست ۲۵ ثانیه (شیب ۱۲ درجه دستگاه)

برنامه روز ۳۰ پاها

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۴ ست ۶ تکرار

ددلیفت تک پا ددلیفت تک پا

ددلیفت تک پا Single Leg Deadlift

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی (۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

 • ۳ ست ۶ تکرار (هر پا)

One Leg Barbell Squat اسکوات هالتر یک پا One Leg Barbell Squat اسکوات هالتر یک پا

اسکوات هالتر یک پا One Leg Barbell Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۶ تکرار (۲ دقیقه استراحت بین سوپر ست‌ها)

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

هاگ پا هاگ پا

هاگ پا Hack Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۱۲ تکرار

برنامه روز ۳۲، شکم و هوازی

پرت کردن توپ چرخشی پرت کردن توپ چرخشی

پرت کردن توپ چرخشی Medicine Ball Rotational Throw

لینک حرکت

ترای ست با حرکات دیگر

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پل کناری پل کناری

پل کناری Side Bridge

لینک حرکت

 • ۳ ست ۳۰ ثانیه

نیمکت پا به بالا نیمکت پا به بالا

نیمکت پا به بالا Flat Bench Lying Leg Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

پلانک Plankپلانک Plank

پلانک Plank

لینک حرکت

ترای ست با حرکات دیگر

 • ۳ ست ۱ دقیقه

چرخش روسی چرخش روسی

چرخش روسی Russian Twist

لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار (هر طرف)

آویزان قله آویزان قله

آویزان قله Hanging Pike

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

دراز و نشست با بند کشی دراز و نشست با بند کشی

دراز و نشست با بند کشی Weighted Sit-Ups – With Bands

لینک حرکت

ترای ست با حرکات بعدی (با سرعت بالا از حرکتی به حرکت دیگر بروید تا ضربان قلب بالا بماند.)

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

هالتر نشسته چرخشی هالتر نشسته چرخشی

هالتر نشسته چرخشی Seated Barbell Twist

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار (هر طرف)

هالتر شکم غلطک هالتر شکم غلطک

هالتر شکم غلطک Barbell Ab Rollout

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

Elliptical Trainer الپتیکال Elliptical Trainer الپتیکال

الپتیکال Elliptical Trainer

لینک حرکت

 • ۱ ست ۵۰ دقیقه (ضربان قلب ۱۴۵-۱۶۵ در دقیقه)

برنامه روز ۳۳، بالاتنه و هوازی

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار

دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار Dumbbell Incline Row

لینک حرکت

 • ۴ ست ۶ تکرار (۴ تکرار منفی، ۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پرس سینه دمبل خنثی پرس سینه دمبل خنثی

پرس سینه دمبل خنثی Dumbbell Bench Press with Neutral Grip

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار (۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار (۴ تکرار منفی) (در تکرار ۶ به خستگی کامل برسید)

جلو بازو هالتر جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر Barbell Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار (۹۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

جلو بازو دمبل چکشی متناوب جلو بازو دمبل چکشی متناوب

جلو بازو دمبل چکشی متناوب Alternate Hammer Curl

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

لینک حرکت

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار

پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension

پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension

لینک حرکت

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار

جلو بازو لاری جفت دمبل جلو بازو لاری جفت دمبل

جلو بازو لاری جفت دمبل Two-Arm Dumbbell Preacher Curl

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین پشت بازو سیم کش به پایین

پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown
 • ۳ ست ۱۵ تکرار (۱ ثانیه توقف در بخش پایین حرکت)

دوچرخه ثابت دوچرخه ثابت

دوچرخه ثابت Bicycling, Stationary

لینک حرکت

می‌توانید برای اضافه کردن مقاومت از بدن کشی استفاده کنید

 • ۱۴ ست ۲۰ ثانیه (۱ دقیقه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۳۴ پاها و پلایومتریک

ددلیفت سومو ددلیفت سومو

ددلیفت سومو Sumo Deadlift

لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۳ تکرار

جدا کردن و کشیدن بند به پشت جدا کردن و کشیدن بند به پشت

جدا کردن و کشیدن بند به پشت Band Pull Apart

لینک حرکت

 • ۴ ست ۵ تکرار

لانگ جفت دمبل برعکس لانگ جفت دمبل برعکس

لانگ جفت دمبل برعکس Dumbbell Rear Lunge

لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۳ تکرار (برای هر پا)

پرش دست جمع پرش دست جمع پرش دست جمع

پرش دست جمع Knee Tuck Jump

لینک حرکت

 • ۴ ست ۴ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

لانگ جفت دمبل قدم زدن لانگ جفت دمبل قدم زدن

لانگ جفت دمبل قدم زدن Dumbbell Walking Lunge

لینک حرکت

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۱۶ تکرار

برنامه روز ۳۶، بالاتنه و هوازی

لینک ‌آپارات

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip
لینک حرکت

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۵ ست ۳ تکرار

پرس هالتر روی نیمکت با تخته پرس هالتر روی نیمکت با تخته

پرس هالتر روی نیمکت با تخته Board Press

لینک حرکت

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۳ تکرار

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۶ تکرار (۴ تکرار منفی)

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Press
لینک حرکت

 • ۴ ست ۶ تکرار (۴ تکرار منفی، ۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

پرس سینه پارویی کاهشی پرس سینه پارویی کاهشی

پرس سینه پارویی کاهشی Leverage Decline Chest Press

لینک حرکت

جاینت ست

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار

سیم کش دست برعکس نشسته سیم کش دست برعکس نشسته

سیم کش دست برعکس نشسته Underhand Cable Pulldowns

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

پرس نظامی شانه دستگاه پرس نظامی شانه دستگاه

پرس نظامی شانه دستگاه Machine Shoulder (Military) Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

دویدن روی تردمیل دویدن روی تردمیل

دویدن روی تردمیل Running, Treadmill

لینک حرکت

هوازی

 • ۱۶ ست ۲۵ ثانیه (شیب ۱۲ درجه دستگاه) (۱ دقیقه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۳۷، پاها

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۴ ست ۶ تکرار

ددلیفت تک پا ددلیفت تک پا

ددلیفت تک پا Single Leg Deadlift

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی (۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

 • ۳ ست ۶ تکرار (هر پا)

One Leg Barbell Squat اسکوات هالتر یک پا One Leg Barbell Squat اسکوات هالتر یک پا

اسکوات هالتر یک پا One Leg Barbell Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۶ تکرار (۲ دقیقه استراحت بین سوپر ست‌ها)

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

هاگ پا هاگ پا

هاگ پا Hack Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

برنامه روز ۳۹، شکم و هوازی

پرت کردن توپ چرخشی پرت کردن توپ چرخشی

پرت کردن توپ چرخشی Medicine Ball Rotational Throw

لینک حرکت

ترای ست با حرکات دیگر

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پل کناری پل کناری

پل کناری Side Bridge

لینک حرکت

 • ۳ ست ۳۰ ثانیه

نیمکت پا به بالا نیمکت پا به بالا

نیمکت پا به بالا Flat Bench Lying Leg Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

پلانک Plankپلانک Plank

پلانک Plank

لینک حرکت

ترای ست با حرکات دیگر

 • ۳ ست ۱ دقیقه

چرخش روسی چرخش روسی

چرخش روسی Russian Twist

لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار (هر طرف)

آویزان قله آویزان قله

آویزان قله Hanging Pike

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

دراز و نشست با بند کشی دراز و نشست با بند کشی

دراز و نشست با بند کشی Weighted Sit-Ups – With Bands

لینک حرکت

ترای ست با حرکات بعدی (با سرعت بالا از حرکتی به حرکت دیگر بروید تا ضربان قلب بالا بماند.)

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

هالتر نشسته چرخشی هالتر نشسته چرخشی

هالتر نشسته چرخشی Seated Barbell Twist

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار (هر طرف)

هالتر شکم غلطک هالتر شکم غلطک

هالتر شکم غلطک Barbell Ab Rollout

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

Elliptical Trainer الپتیکال Elliptical Trainer الپتیکال

الپتیکال Elliptical Trainer

لینک حرکت

 • ۱ ست ۵۰ دقیقه (ضربان قلب ۱۴۵-۱۶۵ در دقیقه)

برنامه روز ۴۰، بالاتنه و هوازی

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار

دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار Dumbbell Incline Row

لینک حرکت

 • ۴ ست ۶ تکرار (۴ تکرار منفی، ۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

پرس سینه دمبل خنثی پرس سینه دمبل خنثی

پرس سینه دمبل خنثی Dumbbell Bench Press with Neutral Grip

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار (۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار (۴ تکرار منفی) (در تکرار ۶ به خستگی کامل برسید)

جلو بازو هالتر جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر Barbell Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار (۹۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها)

جلو بازو دمبل چکشی متناوب جلو بازو دمبل چکشی متناوب

جلو بازو دمبل چکشی متناوب Alternate Hammer Curl

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

لینک حرکت

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار

پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension

پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension

لینک حرکت

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار

جلو بازو دمبل میز شیب دار جلو بازو دمبل میز شیب دار

جلو بازو دمبل میز شیب دار Incline Dumbbell Curl

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین پشت بازو سیم کش به پایین

پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown
 • ۳ ست ۱۵ تکرار (۱ ثانیه توقف در بخش پایین حرکت)

دوچرخه ثابت دوچرخه ثابت

دوچرخه ثابت Bicycling, Stationary

لینک حرکت

می‌توانید برای اضافه کردن مقاومت از بدن کشی استفاده کنید

 • ۱۴ ست ۲۵ ثانیه (۱ دقیقه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۴۱، پاها و پلایومتریک

ددلیفت سومو ددلیفت سومو

ددلیفت سومو Sumo Deadlift

لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۳ تکرار

جدا کردن و کشیدن بند به پشت جدا کردن و کشیدن بند به پشت

جدا کردن و کشیدن بند به پشت Band Pull Apart

لینک حرکت

 • ۴ ست ۵ تکرار

لانگ جفت دمبل برعکس لانگ جفت دمبل برعکس

لانگ جفت دمبل برعکس Dumbbell Rear Lunge

لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۳ تکرار (برای هر پا)

پرش دست جمع پرش دست جمع پرش دست جمع

پرش دست جمع Knee Tuck Jump

لینک حرکت

 • ۴ ست ۴ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

لانگ جفت دمبل قدم زدن لانگ جفت دمبل قدم زدن

لانگ جفت دمبل قدم زدن Dumbbell Walking Lunge

لینک حرکت

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۱۶ تکرار

برنامه روز ۴۳، بالاتنه و هوازی

لینک آپارات

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip
لینک حرکت

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۵ ست ۲ تکرار

پرس هالتر روی نیمکت با تخته پرس هالتر روی نیمکت با تخته

پرس هالتر روی نیمکت با تخته Board Press

لینک حرکت

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۲ تکرار

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۵ ست ۴ تکرار (۴ تکرار منفی)

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Press
لینک حرکت

 • ۵ ست ۴ تکرار (۴ تکرار منفی، ۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

پرس سینه پارویی کاهشی پرس سینه پارویی کاهشی

پرس سینه پارویی کاهشی Leverage Decline Chest Press

لینک حرکت

جاینت ست

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار

سیم کش دست برعکس نشسته سیم کش دست برعکس نشسته

سیم کش دست برعکس نشسته Underhand Cable Pulldowns

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

پرس نظامی شانه دستگاه پرس نظامی شانه دستگاه

پرس نظامی شانه دستگاه Machine Shoulder (Military) Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

دویدن روی تردمیل دویدن روی تردمیل

دویدن روی تردمیل Running, Treadmill

لینک حرکت

هوازی

 • ۱۲ ست ۲۵ ثانیه (شیب ۱۲ درجه دستگاه) (۱ دقیقه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۴۴، پاها

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۱ ست ۶ تکرار
 • ۱ ست ۴ تکرار
 • ۱ ست ۳ تکرار
 • ۱ ست ۳ تکرار
 • ۱ ست ۴ تکرار
 • ۱ ست ۶ تکرار

ددلیفت تک پا ددلیفت تک پا

ددلیفت تک پا Single Leg Deadlift

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۶ تکرار (هر پا)

One Leg Barbell Squat اسکوات هالتر یک پا One Leg Barbell Squat اسکوات هالتر یک پا

اسکوات هالتر یک پا One Leg Barbell Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۶ تکرار (۲ دقیقه استراحت بین سوپر ست‌ها)

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

هاگ پا هاگ پا

هاگ پا Hack Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

برنامه روز ۴۶، شکم و هوازی

بلند کردن کابل ایستاده بلند کردن کابل ایستاده

بلند کردن کابل ایستاده Standing Cable Lift

لینک حرکت

ترای ست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

کرانچ با کابل کرانچ با کابل

کرانچ با کابل Cable Crunch

لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

بریدن چوب ایستاده کابل بریدن چوب ایستاده کابل

بریدن چوب ایستاده کابل Standing Cable Wood Chop
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار (هر طرف)

آویزان قله آویزان قله

آویزان قله Hanging Pike

لینک حرکت

ترای ست با حرکات بعدی

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

کرانچ با صفحه وزنه کرانچ با صفحه وزنه

کرانچ با صفحه وزنه Weighted Crunches

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پل کناری پل کناری

پل کناری Side Bridge

لینک حرکت

 • ۳ ست ۴۵ ثانیه

دراز و نشست با بند کشی دراز و نشست با بند کشی

دراز و نشست با بند کشی Weighted Sit-Ups – With Bands

لینک حرکت

ترای ست با حرکات بعدی (با سرعت بالا از حرکتی به حرکت دیگر بروید تا ضربان قلب بالا بماند.)

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

نیمکت پا به بالا نیمکت پا به بالا

نیمکت پا به بالا Flat Bench Lying Leg Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

کرانچ روی توپ کرانچ روی توپ

کرانچ روی توپ Exercise Ball Crunch

لینک حرکت

 • ۳ ست ۳۰ تکرار

Elliptical Trainer الپتیکال Elliptical Trainer الپتیکال

الپتیکال Elliptical Trainer

لینک حرکت

 • ۱ ست ۶۰ دقیقه (ضربان قلب ۱۴۵-۱۶۵ در دقیقه)

برنامه روز ۴۷، بالاتنه و هوازی

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۸ تکرار

دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار

دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار Dumbbell Incline Row

لینک حرکت

 • ۴ ست ۶ تکرار (۴ ثانیه توقف در بخش بالای حرکت، ۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

Chin-Up بارفیکس دست برعکس Chin-Up بارفیکس دست برعکس

بارفیکس دست برعکس Chin-Up

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۸ تکرار

پرس سینه دمبل خنثی پرس سینه دمبل خنثی

پرس سینه دمبل خنثی Dumbbell Bench Press with Neutral Grip

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸ تکرار (۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار (۴ تکرار منفی) (در تکرار ۶ به خستگی کامل برسید)

جلو بازو هالتر جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر Barbell Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار (۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها)

جلو بازو دمبل چکشی متناوب جلو بازو دمبل چکشی متناوب

جلو بازو دمبل چکشی متناوب Alternate Hammer Curl

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار

پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension

پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار (۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها)

جلو بازو دمبل میز شیب دار جلو بازو دمبل میز شیب دار

جلو بازو دمبل میز شیب دار Incline Dumbbell Curl

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین پشت بازو سیم کش به پایین

پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown
 • ۳ ست ۱۵ تکرار (۱ ثانیه توقف در بخش پایین حرکت)

دوچرخه ثابت دوچرخه ثابت

دوچرخه ثابت Bicycling, Stationary

لینک حرکت

می‌توانید برای اضافه کردن مقاومت از بدن کشی استفاده کنید

 • ۱۲ ست ۳۰ ثانیه (۱ دقیقه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۴۸، پاها و پلایومتریک

ددلیفت سومو ددلیفت سومو

ددلیفت سومو Sumo Deadlift

لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۳ تکرار

جدا کردن و کشیدن بند به پشت جدا کردن و کشیدن بند به پشت

جدا کردن و کشیدن بند به پشت Band Pull Apart

لینک حرکت

 • ۴ ست ۵ تکرار

لانگ جفت دمبل برعکس لانگ جفت دمبل برعکس

لانگ جفت دمبل برعکس Dumbbell Rear Lunge

لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۳ تکرار (برای هر پا)

پرش روی جعبه رفت و برگشتی پرش روی جعبه رفت و برگشتی پرش روی جعبه رفت و برگشتی

پرش روی جعبه رفت و برگشتی Front Box Jump

لینک حرکت

 • ۴ ست ۲ تکرار (هر پا)

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

لانگ جفت دمبل قدم زدن لانگ جفت دمبل قدم زدن

لانگ جفت دمبل قدم زدن Dumbbell Walking Lunge

لینک حرکت

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۱۶ تکرار

برنامه روز ۵۰ بالاتنه و هوازی

لینک آپارات

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip
لینک حرکت

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۴ ست ۲ تکرار

پرس هالتر روی نیمکت با تخته پرس هالتر روی نیمکت با تخته

پرس هالتر روی نیمکت با تخته Board Press

لینک حرکت

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۱ تکرار

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۵ ست ۴ تکرار (۴ تکرار منفی)

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Press
لینک حرکت

 • ۵ ست ۴ تکرار (۴ تکرار منفی، ۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

پرس سینه پارویی کاهشی پرس سینه پارویی کاهشی

پرس سینه پارویی کاهشی Leverage Decline Chest Press

لینک حرکت

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۶-۸ تکرار

سیم کش دست برعکس نشسته سیم کش دست برعکس نشسته

سیم کش دست برعکس نشسته Underhand Cable Pulldowns

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

پرس نظامی شانه دستگاه پرس نظامی شانه دستگاه

پرس نظامی شانه دستگاه Machine Shoulder (Military) Press

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

دویدن روی تردمیل دویدن روی تردمیل

دویدن روی تردمیل Running, Treadmill

لینک حرکت

هوازی

 • ۱۴ ست ۳۰ ثانیه (شیب ۱۲ درجه دستگاه)

برنامه روز ۵۱، پاها

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۱ ست ۶ تکرار
 • ۱ ست ۴ تکرار
 • ۱ ست ۳ تکرار
 • ۱ ست ۳ تکرار
 • ۱ ست ۴ تکرار
 • ۱ ست ۶ تکرار

ددلیفت تک پا ددلیفت تک پا

ددلیفت تک پا Single Leg Deadlift

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۶ تکرار (هر پا)

One Leg Barbell Squat اسکوات هالتر یک پا One Leg Barbell Squat اسکوات هالتر یک پا

اسکوات هالتر یک پا One Leg Barbell Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۶ تکرار (۲ دقیقه استراحت بین سوپر ست‌ها)

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

هاگ پا هاگ پا

هاگ پا Hack Squat

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸-۶ تکرار

برنامه روز ۵۳، شکم و هوازی

بلند کردن کابل ایستاده بلند کردن کابل ایستاده

بلند کردن کابل ایستاده Standing Cable Lift

لینک حرکت

ترای ست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

کرانچ با کابل کرانچ با کابل

کرانچ با کابل Cable Crunch

لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

بریدن چوب ایستاده کابل بریدن چوب ایستاده کابل

بریدن چوب ایستاده کابل Standing Cable Wood Chop
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار (هر طرف)

آویزان قله آویزان قله

آویزان قله Hanging Pike

لینک حرکت

ترای ست با حرکات بعدی

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

کرانچ با صفحه وزنه کرانچ با صفحه وزنه

کرانچ با صفحه وزنه Weighted Crunches

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پل کناری پل کناری

پل کناری Side Bridge

لینک حرکت

 • ۳ ست ۴۵ ثانیه

دراز و نشست با بند کشی دراز و نشست با بند کشی

دراز و نشست با بند کشی Weighted Sit-Ups – With Bands

لینک حرکت

ترای ست با حرکات بعدی (با سرعت بالا از حرکتی به حرکت دیگر بروید تا ضربان قلب بالا بماند.)

 • ۳ ست ۱۰ تکرار

نیمکت پا به بالا نیمکت پا به بالا

نیمکت پا به بالا Flat Bench Lying Leg Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۲۰ تکرار

کرانچ روی توپ کرانچ روی توپ

کرانچ روی توپ Exercise Ball Crunch

لینک حرکت

 • ۳ ست ۳۰ تکرار

Elliptical Trainer الپتیکال Elliptical Trainer الپتیکال

الپتیکال Elliptical Trainer

لینک حرکت

 • ۱ ست ۷۰ دقیقه (ضربان قلب ۱۴۵-۱۶۵ در دقیقه)

برنامه روز ۵۴، بالاتنه و هوازی

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۸ تکرار

دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار

دمبل خمیده روی نیمکت شیب دار Dumbbell Incline Row

لینک حرکت

 • ۴ ست ۶ تکرار (۴ ثانیه توقف در بخش بالای حرکت، ۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

Chin-Up بارفیکس دست برعکس Chin-Up بارفیکس دست برعکس

بارفیکس دست برعکس Chin-Up

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۸ تکرار

پرس سینه دمبل خنثی پرس سینه دمبل خنثی

پرس سینه دمبل خنثی Dumbbell Bench Press with Neutral Grip

لینک حرکت

 • ۳ ست ۸ تکرار (۲ دقیقه استراحت بین سوپرست‌ها)

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار (۴ تکرار منفی) (در تکرار ۶ به خستگی کامل برسید)

جلو بازو هالتر جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر Barbell Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار (۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها)

جلو بازو دمبل چکشی متناوب جلو بازو دمبل چکشی متناوب

جلو بازو دمبل چکشی متناوب Alternate Hammer Curl

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار

پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension

پشت بازو جفت دمبل روی نیمکت کف دست رو به هم Lying Dumbbell Tricep Extension

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲-۸ تکرار (۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها)

جلو بازو دمبل میز شیب دار جلو بازو دمبل میز شیب دار

جلو بازو دمبل میز شیب دار Incline Dumbbell Curl

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین پشت بازو سیم کش به پایین

پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown
 • ۳ ست ۱۵ تکرار (۱ ثانیه توقف در بخش پایین حرکت)

دوچرخه ثابت دوچرخه ثابت

دوچرخه ثابت Bicycling, Stationary

لینک حرکت

می‌توانید برای اضافه کردن مقاومت از بدن کشی استفاده کنید

 • ۱۲ ست ۳۰ ثانیه (۱ دقیقه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روز ۵۵، پاها و پلایومتریک

ددلیفت سومو ددلیفت سومو

ددلیفت سومو Sumo Deadlift

لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۳ تکرار

جدا کردن و کشیدن بند به پشت جدا کردن و کشیدن بند به پشت

جدا کردن و کشیدن بند به پشت Band Pull Apart

لینک حرکت

 • ۴ ست ۵ تکرار

لانگ جفت دمبل برعکس لانگ جفت دمبل برعکس

لانگ جفت دمبل برعکس Dumbbell Rear Lunge

لینک حرکت

سوپرست با حرکات بعدی

۹۰ ثانیه استراحت بین سوپرست‌ها

 • ۴ ست ۳ تکرار (برای هر پا)

پرش روی جعبه رفت و برگشتی پرش روی جعبه رفت و برگشتی پرش روی جعبه رفت و برگشتی

پرش روی جعبه رفت و برگشتی Front Box Jump

لینک حرکت

 • ۴ ست ۲ تکرار (هر پا)

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

جاینت ست با سایر حرکات

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

لانگ جفت دمبل قدم زدن لانگ جفت دمبل قدم زدن

لانگ جفت دمبل قدم زدن Dumbbell Walking Lunge

لینک حرکت

۳۰ ثانیه استراحت بین حرکات (اگر در تکرارها به خستگی کامل رسیدید، ۲ دقیقه استراحت بین حرکات)

 • ۳ ست ۱۶ تکرار

برنامه روز ۵۶ استراحت

خیلی‌ها نیستند که بتوانند یک برنامه را تکمیل کنند. بعد از ۸ هفته تلاش و تمرکز، مطمئن هستم که تغییرات خوبی در فیزیک خود مشاهده می‌کنید.
اما امروز، پایان نیست بلکه زمان تصمیم برای قدم بعدی فرا رسیده است.
اگر از برنامه لذت برده‌اید می‌توانید دوباره آن را تکرار کنید. اما اگر می‌خواهید برنامه متفاوتی را امتحان کنید می‌توانید از سایر برنامه‌های تمرینو پرو استفاده کنید.

علی رضا ناصری

I'm a fitness nerd & currently I'm blogging for https://tamrino.ir my main passion is creating excellent content for bodybuilding community. Remember: Facts don't care about your feelings & there is no stupid question, just stupid people.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا