عضله سازی

برنامه پروژه حجم گیری ۱۶ هفته‌ای دکتر جیکوب ویلسون سیکل ۱

معرفی کلی

سیکل ۲

سیکل ۳

برنامه روزهای ۱، ۹، ۱۷ و ۲۵ تمرینات قدرتی پا سیکل ۱

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر Barbell Squat
لینک حرکت

اسکوات عمیق بدون کمربند

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی پا

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۳ تکرار

ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر

ددلیفت هالتر Barbell Deadlift
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی پا

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۳ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی پا

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۵ تکرار

ددلیفت رومانیایی ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی Romanian Deadlift

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی پا

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۵ تکرار

برنامه روزهای ۲، ۱۰، ۱۸ و ۲۶ تمرینات قدرتی فشاری سیکل ۱

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۲ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۱۰ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۸ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۶ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۲ ست ۳ تکرار

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۲ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۱۰ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۸ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۶ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۲ ست ۳ تکرار

پرس شانه ایستاده پرس شانه ایستاده

پرس شانه ایستاده Standing Military Press
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۲ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۱۰ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۸ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۶ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۲ ست ۳ تکرار

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک

پرس هالتر پشت بازو دست نزدیک Close-Grip Barbell Bench Press

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۲ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۱۰ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۸ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۶ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۲ ست ۳ تکرار

برنامه روزهای ۳، ۱۱، ۱۹ و ۲۷ تمرینات قدرتی کشیدنی سیکل ۱

هالتر خمیده هالتر خمیده

هالتر خمیده Bent Over Barbell Row
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۱۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۲ ست ۳ تکرار

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۱۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۵ تکرار (اگر نیاز است با وزنه انجامش دهید)

روز ۲۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۲ ست ۳ تکرار (اگر نیاز است با وزنه انجامش دهید)

جلو بازو هالتر جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر Barbell Curl
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۱۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۲ ست ۳ تکرار

شراگ هالتر شراگ هالتر

شراگ هالتر Barbell Shrug

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۱۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۱۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۲۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۲ ست ۳ تکرار

برنامه روزهای ۴، ۸، ۱۲، ۲۰، ۲۸ و ۳۲ استراحت یا هوازی سیکل ۱

دویدن روی تردمیل دویدن روی تردمیل

دویدن روی تردمیل Running, Treadmill

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰-۳۰ ثانیه (۲-۴ دقیقه استراحت)

برنامه روزهای ۵، ۱۳ و ۲۹ تمرینات هیپرتروفی پا سیکل ۱

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر Barbell Squat
لینک حرکت

اسکوات عمیق بدون کمربند

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۲۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۲ ست ۸ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی پا

سوپرست با حرکت بعدی (دراپ‌‌ست در آخرین ست)

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۲۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۲ ست ۸ تکرار

کشش میز فیله کمر کشش میز فیله کمر

کشش میز فیله کمر Hyperextensions (Back Extensions)

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۲۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۲ ست ۸ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۲ ست ۲۰ تکرار

روز ۲۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۲ ست ۸ تکرار

ساق پا دستگاه نشسته ساق پا دستگاه نشسته

ساق پا دستگاه نشسته Seated Calf Raise
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۲۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۲ ست ۸ تکرار

پرس ساق پا با دستگاه پرس پا پرس ساق پا با دستگاه پرس پا

پرس ساق پا با دستگاه پرس پا Calf Press On The Leg Press Machine
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۲۹ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۲ ست ۸ تکرار

برنامه روزهای ۶، ۱۴ و ۳۰ تمرینات هیپرتروفی فشاری سیکل ۱

پرس سینه دمبل پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل Dumbbell Bench Press

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۶ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۴ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۳۰ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۲ ست ۸ تکرار

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۶ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۴ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۵ ست ۱۰ تکرار (دراپ ست در ست آخر)

روز ۳۰ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۲ ست ۸ تکرار

پرس شانه دمبل نشسته روی نیمکت پشتی دار پرس شانه دمبل نشسته روی نیمکت پشتی دار

پرس سرشانه نشسته دمبل Seated Dumbbell Press

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۶ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۴ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۳۰ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۲ ست ۸ تکرار

Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته

بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۶ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۴ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۵ ست ۱۰ تکرار (دمبل‌ها را تا آخرین دمبل سنگین موجود در باشگاه تغییر دهید)

روز ۳۰ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۲ ست ۸ تکرار

پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت EZ-Bar Skullcrusher
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۶ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۴ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۵ ست ۱۰ تکرار (دمبل‌ها را تا آخرین دمبل سنگین موجود در باشگاه تغییر دهید)

روز ۳۰ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۲ ست ۸ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین با طناب پشت بازو سیم کش به پایین با طناب

پشت بازو سیم کش به پایین با طناب Triceps Pushdown – Rope Attachment

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۶ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۴ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۳۰ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی فشاری

 • ۲ ست ۸ تکرار

برنامه روزهای ۷، ۱۵ و ۳۱ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی سیکل ۱

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۳۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۲ ست ۸ تکرار (ست آخر تا خستگی کامل)

پارویی سیم کش پارویی سیم کش

پارویی سیم کش Seated Cable Rows

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۳۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۲ ست ۸ تکرار (کشش میان ست در ست آخر)

سیم کش میله دست باز سیم کش میله دست باز

سیم کش میله دست باز Wide-Grip Lat Pulldown

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۵ ست ۱۰ تکرار (کشش میان ست در ست آخر)

روز ۳۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۲ ست ۸ تکرار (کشش میان ست در ست آخر) (ست آخر دراپ ست)

One-Arm Dumbbell Row اره ای دمبل تک دست اره ای دمبل تک دست

اره ای دمبل تک دست One-Arm Dumbbell Row
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۳۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۲ ست ۸ تکرار

جلو بازو دمبل جلو بازو دمبل

جلو بازو دمبل Dumbbell Bicep Curl
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۳۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۲ ست ۸ تکرار

جلو بازو سیم کش ایستاده جلو بازو سیم کش ایستاده

جلو بازو سیم کش ایستاده Standing Biceps Cable Curl

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۷ سیکل ۱ میکروسایکل ۱ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

روز ۱۵ سیکل ۱ میکروسایکل ۲ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

روز ۳۱ سیکل ۱ میکروسایکل ۴ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۲ ست ۸ تکرار (۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها)

برنامه روزهای ۲۲ تمرینات هیپرتروفی فشاری سیکل ۱

پرس سینه دمبل پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل Dumbbell Bench Press

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۲۲ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۲۲ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۴ ست ۱۲ تکرار (دراپ ست در ست آخر)

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۲۲ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

بالا آوردن سیم کش نشسته جانبی Cable Seated Lateral Raise بالا آوردن سیم کش نشسته جانبی Cable Seated Lateral Raise

بالا آوردن سیم کش نشسته جانبی Cable Seated Lateral Raise

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار (دمبل‌ها را تا آخرین دمبل سنگین موجود در باشگاه تغییر دهید)

پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت EZ-Bar Skullcrusher
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی (از تکنیک کاتسو استفاده کنید)

 • ۱ ست ۳۰ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین با طناب پشت بازو سیم کش به پایین با طناب

پشت بازو سیم کش به پایین با طناب Triceps Pushdown – Rope Attachment

لینک حرکت

 • ۱ ست ۳۰ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار

برنامه روزهای ۲۱ تمرینات هیپرتروفی پا سیکل ۱

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

سوپرست با حرکت بعدی (با تکنیک کاتسو اجرا کنید)

روز ۱۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۱ ست ۳۰ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار

پشت ران دستگاه سیم کش پشت ران دستگاه سیم کش

پشت ران دستگاه سیم کش Lying Leg Curls

لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۱۳ سیکل ۱ میکروسایکل ۳ تمرینات هیپرتروفی پا

 • ۱ ست ۳۰ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر Barbell Squat
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

لانگ هالتر رو به جلو لانگ هالتر رو به جلو

لانگ هالتر رو به جلو Barbell Walking Lunge

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

کشش میز فیله کمر کشش میز فیله کمر

کشش میز فیله کمر Hyperextensions (Back Extensions)

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

ددلیفت رومانیایی ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی Romanian Deadlift

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

ساق پا دستگاه نشسته ساق پا دستگاه نشسته

ساق پا دستگاه نشسته Seated Calf Raise
لینک حرکت

(با تکنیک کاتسو اجرا کنید)

 • ۱ ست ۳۰ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار

پرس ساق پا با دستگاه پرس پا پرس ساق پا با دستگاه پرس پا

پرس ساق پا با دستگاه پرس پا Calf Press On The Leg Press Machine
لینک حرکت

(با تکنیک کاتسو اجرا کنید)

 • ۱ ست ۳۰ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار
 • ۱ ست ۱۵ تکرار

علی رضا ناصری

I'm a fitness nerd & currently I'm blogging for https://tamrino.ir my main passion is creating excellent content for bodybuilding community.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا