عضله سازی

برنامه پروژه حجم گیری ۱۶ هفته‌ای دکتر جیکوب ویلسون سیکل ۲

فهرست مطالب

معرفی کلی

سیکل ۱

سیکل ۳

برنامه روزهای ۳۳، ۴۱، ۴۹ و ۵۷ تمرینات قدرتی پا سیکل ۲

Wide-Stance Barbell Squat اسکوات هالتر پا باز Wide-Stance Barbell Squat اسکوات هالتر پا باز

اسکوات هالتر پا باز Wide-Stance Barbell Squat

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۳ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۱ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی پا

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۴۹ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۷ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۲ ست ۳ تکرار

ددلیفت سومو ددلیفت سومو

ددلیفت سومو Sumo Deadlift
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۳ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۱ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی پا

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۴۹ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۷ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۲ ست ۳ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۳ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۱ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی پا

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۴۹ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۷ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۲ ست ۳ تکرار

ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی Romanian Deadlift

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۳ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۱ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی پا

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۴۹ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۷ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی پا

 • ۲ ست ۳ تکرار

برنامه روزهای ۳۴، ۴۲، ۵۰ و ۵۸ تمرینات قدرتی فشاری سیکل ۲

پرس سینه هالتر دست باز پا کنار هم Barbell Bench Press-Wide Grip پرس سینه هالتر دست باز پا کنار هم Barbell Bench Press-Wide Grip

پرس سینه هالتر دست باز پا کنار هم Barbell Bench Press-Wide Grip

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۴ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۲ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۵۰ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۸ سیکل ۲ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۲ ست ۳ تکرار

پرس زیر سینه هالتر پرس زیر سینه هالتر

پرس زیر سینه هالتر Decline Barbell Bench Press

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۴ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۲ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۵۰ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۸ سیکل ۲ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۲ ست ۳ تکرار

پرس فشاری هالتر از پشت گردن پرس فشاری هالتر از پشت گردن پرس فشاری هالتر از پشت گردن

پرس فشاری هالتر از پشت گردن Push Press – Behind the Neck

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۴ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۲ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۵۰ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۸ سیکل ۲ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۲ ست ۳ تکرار

دیپ پشت بازو دیپ پشت بازو

دیپ پشت بازو Dips – Triceps Version
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۴ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۲ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۵۰ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۸ سیکل ۲ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی فشاری

 • ۲ ست ۳ تکرار

برنامه روزهای ۳۵، ۴۳، ۵۱ و ۵۹ تمرینات قدرتی کشیدنی سیکل ۲

هالتر خمیده هالتر خمیده

هالتر خمیده Bent Over Barbell Row
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۵ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۳ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۵۱ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۹ سیکل ۲ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۲ ست ۳ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۵ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۳ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۵۱ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۹ سیکل ۲ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۲ ست ۳ تکرار

بالا آوردن هالتر عمودی تا چانه ایستاده بالا آوردن هالتر عمودی تا چانه ایستاده

هالتر عمودی تا چانه ایستاده یا کول هالتر Upright Barbell Row
لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۵ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۳ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۵۱ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۹ سیکل ۲ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۲ ست ۳ تکرار

جلو بازو هالتر ای زد با بند جلو بازو هالتر ای زد با بند

جلو بازو هالتر ای زد با بند Close-Grip EZ-Bar Curl with Band

لینک حرکت

۳ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۵ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۳ تکرار

روز ۴۳ سیکل ۲ میکروسایکل ۲ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۵ ست ۴ تکرار

روز ۵۱ سیکل ۲ میکروسایکل ۳ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۵ تکرار

روز ۵۹ سیکل ۲ میکروسایکل ۴ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۲ ست ۳ تکرار

برنامه روزهای ۳۶، ۴۰، ۴۴، ۴۸، ۵۲، ۵۶، ۶۰ و ۶۴ استراحت و هوازی

دویدن روی تردمیل دویدن روی تردمیل

دویدن روی تردمیل Running, Treadmill

لینک حرکت

۲-۴ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۴ ست ۱۰-۳۰ ثانیه ۱۰ تکرار

برنامه روزهای ۳۷ تمرینات هیپرتروفی پا سیکل ۲ میکروسایکل ۱

اسکوات هالتر از جلو اسکوات هالتر از جلو

اسکوات هالتر از جلو Front Barbell Squat
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

روز ۳۵ سیکل ۲ میکروسایکل ۱ تمرینات قدرتی کشیدنی

 • ۴ ست ۸ تکرار

لانگ جفت دمبل قدم زدن لانگ جفت دمبل قدم زدن

لانگ جفت دمبل قدم زدن Dumbbell Walking Lunge

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

ددلیفت دمبل پاها صاف ددلیفت دمبل پاها صاف

ددلیفت دمبل پاها صاف Stiff-Legged Dumbbell Deadlift
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۸ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۸ تکرار

Weighted Sissy Squat اسکوات صفحه وزنه تک دست اسکوات صفحه وزنه تک دست

اسکوات صفحه وزنه تک دست Weighted Sissy Squat
لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

Donkey Calf Raises Donkey Calf Raises

بلند کردن ساق پا چهار پا Donkey Calf Raises
لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار (کشش میان ست)

ساق پا ایستاده دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه Standing Calf Raises

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار (از تمام دمبل‌ها تا آخرین دمبل موجود در باشگاه استفاده کنید)

برنامه روزهای ۳۸ تمرینات هیپرتروفی فشاری سیکل ۲

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Press
لینک حرکت

۶۰-۱۲۰ ثانیه استراحت میان ست‌ها

 • ۴ ست ۸ تکرار

پرس سینه اسمیت پرس سینه اسمیت

پرس سینه اسمیت Smith Machine Bench Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت

پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت Dumbbell Shoulder Press
لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

Front Incline Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل شانه روی نیمکت شیب دار Front Incline Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل شانه روی نیمکت شیب دار

Front Incline Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل شانه روی نیمکت شیب دار

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت EZ-Bar Skullcrusher
لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

پشت بازو دمبل خم روی نیمکت پشت بازو دمبل خم روی نیمکت

پشت بازو دمبل خم روی نیمکت Tricep Dumbbell Kickback

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

دیپ پشت بازو دیپ پشت بازو

دیپ پشت بازو Dips – Triceps Version

لینک حرکت

 • ۴ ست خستگی کامل

برنامه روزهای ۳۹ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی سیکل ۲ میکروسایکل ۱

V-Bar Pullup بارفیکس میله وی V-Bar Pullup بارفیکس میله وی

بارفیکس میله وی V-Bar Pullup

لینک حرکت

۶۰-۱۲۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها

 • ۴ ست ۸ تکرار

جفت دمبل پارویی درازکش Seal Row

جفت دمبل پارویی درازکش Seal Row

لینک حرکت

۶۰-۱۲۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها

 • ۴ ست ۸ تکرار

سیم کش میله دست باز سیم کش میله دست باز

سیم کش میله دست باز Wide-Grip Lat Pulldown

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

دمبل خمیده دو دست دمبل خمیده دو دست

دمبل خمیده دو دست Bent Over Two-Dumbbell Row

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

هالتر خمیده اسمیت هالتر خمیده اسمیت

هالتر خمیده اسمیت Smith Machine Bent Over Row
لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

جلو بازو هالتر ای زد با بند جلو بازو هالتر ای زد با بند

جلو بازو هالتر ای زد با بند Close-Grip EZ-Bar Curl with Band

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار

جلو بازو دمبل میز شیب دار متناوب جلو بازو دمبل میز شیب دار متناوب

جلو بازو دمبل میز شیب دار متناوب Alternate Incline Dumbbell Curl

لینک حرکت

 • ۴ ست ۸ تکرار (از تمام دمبل‌ها تا آخرین دمبل موجود در باشگاه استفاده کنید)

برنامه روزهای ۴۵ تمرینات هیپرتروفی پا سیکل ۲

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی (هر ست دراپ ست اجرا شود)

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی (هر ست دراپ ست اجرا شود)

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

اسکوات هالتر از جلو اسکوات هالتر از جلو

اسکوات هالتر از جلو Front Barbell Squat
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی (هر ست دراپ ست اجرا شود)

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی Romanian Deadlift

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press

لینک حرکت

دراپ ست در ست آخر

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

Donkey Calf Raises Donkey Calf Raises

بلند کردن ساق پا چهار پا Donkey Calf Raises
لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

ساق پا ایستاده دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه Standing Calf Raises

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

برنامه روزهای ۴۶ تمرینات هیپرتروفی فشاری سیکل ۲

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Press
لینک حرکت

۶۰-۱۲۰ ثانیه استراحت میان ست‌ها

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

پرس سینه اسمیت پرس سینه اسمیت

پرس سینه اسمیت Smith Machine Bench Press

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت

پرس شانه جفت دمبل روی نیمکت Dumbbell Shoulder Press
لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

Front Incline Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل شانه روی نیمکت شیب دار Front Incline Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل شانه روی نیمکت شیب دار

Front Incline Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل شانه روی نیمکت شیب دار

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

پشت بازو سیم کش از پشت به بالای سر ایستاده پشت بازو سیم کش از پشت به بالای سر ایستاده

Cable Rope Overhead Triceps Extension پشت بازو سیم کش از پشت به بالای سر ایستاده

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

سیم کش پشت بازو برعکس سیم کش پشت بازو برعکس

سیم کش پشت بازو برعکس Reverse Grip Triceps Pushdown

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

برنامه روزهای ۴۷ تمرینات قدرتی کشیدنی سیکل ۲

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

هالتر منحنی روی نیمکت Lying Cambered Barbell Row هالتر منحنی روی نیمکت Lying Cambered Barbell Row

هالتر منحنی روی نیمکت Lying Cambered Barbell Row

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

سیم کش دست برعکس نشسته سیم کش دست برعکس نشسته

سیم کش دست برعکس نشسته Underhand Cable Pulldowns

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

دمبل خمیده دو دست دمبل خمیده دو دست

دمبل خمیده دو دست Bent Over Two-Dumbbell Row

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

پشت بازو سیم کش روی نیمکت پشت بازو سیم کش روی نیمکت

سیم کش پشت بازو روی نیمکت از پشت Cable Lying Triceps Extension

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

جلو بازو هالتر لاری جلو بازو هالتر لاری

جلو بازو هالتر لاری Preacher Curl
لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

جلو بازو سیم کش از بالا جلو بازو سیم کش از بالا

جلو بازو سیم کش از بالا High Cable Curls

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار

برنامه روزهای ۵۳ تمرینات هیپرتروفی پا سیکل ۲ میکروسایکل ۳

اسکوات هالتر از جلو اسکوات هالتر از جلو

اسکوات هالتر از جلو Front Barbell Squat
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

لانگ جفت دمبل لانگ جفت دمبل

لانگ جفت دمبل Dumbbell Lunges
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی Romanian Deadlift

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

دراپ ست در ست آخر

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

Donkey Calf Raises Donkey Calf Raises

بلند کردن ساق پا چهار پا Donkey Calf Raises
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

ساق پا ایستاده دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه Standing Calf Raises

لینک حرکت

کشش میان ست در ست آخر

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

برنامه روزهای ۵۴ تمرینات هیپرتروفی فشاری سیکل ۲

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Press
لینک حرکت

۶۰-۱۲۰ ثانیه استراحت میان ست‌ها

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پرس سینه دستگاه پرس سینه دستگاه

پرس سینه دستگاه Machine Bench Press

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

فلای سینه سیم کش روی نیمکت فلای سینه سیم کش روی نیمکت

فلای سینه سیم کش روی نیمکت Flat Bench Cable Flyes

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پرس شانه دمبل نشسته روی نیمکت پشتی دار پرس شانه دمبل نشسته روی نیمکت پشتی دار

پرس سرشانه نشسته دمبل Seated Dumbbell Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی Front Dumbbell Raise بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی

بالا آوردن دمبل بالا به صورت تناوبی Front Dumbbell Raise

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

فلای دستگاه برعکس فلای دستگاه برعکس

فلای دستگاه برعکس Reverse Machine Flyes

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت EZ-Bar Skullcrusher
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پشت بازو دمبل خم روی نیمکت پشت بازو دمبل خم روی نیمکت

پشت بازو دمبل خم روی نیمکت Tricep Dumbbell Kickback

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پشت بازو سیم کش به پایین با میله وی شکل پشت بازو سیم کش به پایین با میله وی شکل

حرکت پشت بازو سیم کش به پایین با میله وی شکل Triceps Pushdown – V-Bar Attachment

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

برنامه روزهای ۵۵ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی سیکل ۲ میکروسایکل ۳

Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups بارفیکس کف دست رو به جلو

بارفیکس کف دست رو به جلو Pullups
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت میان ست‌ها

ست آخر تا خستگی کامل

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

هالتر منحنی روی نیمکت Lying Cambered Barbell Row هالتر منحنی روی نیمکت Lying Cambered Barbell Row

هالتر منحنی روی نیمکت Lying Cambered Barbell Row

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

سیم کش میله دست باز سیم کش میله دست باز

سیم کش میله دست باز Wide-Grip Lat Pulldown

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

سیم کش میله وی نشسته سیم کش میله وی نشسته

سیم کش میله وی نشسته V-Bar Pulldown

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

دمبل خمیده دو دست دمبل خمیده دو دست

دمبل خمیده دو دست Bent Over Two-Dumbbell Row

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

جلو بازو دمبل متناوب جلو بازو دمبل متناوب

جلو بازو دمبل متناوب Dumbbell Alternate Bicep Curl

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

جلو بازو سیم کش از بالا جلو بازو سیم کش از بالا

جلو بازو سیم کش از بالا High Cable Curls

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

برنامه روزهای ۶۱ تمرینات هیپرتروفی پا سیکل ۲

اسکوات هالتر از جلو اسکوات هالتر از جلو

اسکوات هالتر از جلو Front Barbell Squat
لینک حرکت

۱-۲ دقیقه استراحت بین ست‌ها

 • ۲ ست ۸ تکرار

لانگ جفت دمبل قدم زدن لانگ جفت دمبل قدم زدن

لانگ جفت دمبل قدم زدن Dumbbell Walking Lunge

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

ددلیفت دمبل پاها صاف ددلیفت دمبل پاها صاف

ددلیفت دمبل پاها صاف Stiff-Legged Dumbbell Deadlift
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۲ ست ۸ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl
لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

Donkey Calf Raises Donkey Calf Raises

بلند کردن ساق پا چهار پا Donkey Calf Raises
لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار (از تمام دمبل‌ها تا آخرین دمبل موجود در باشگاه استفاده کنید)

ساق پا ایستاده دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه Standing Calf Raises

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار (از تمام دمبل‌ها تا آخرین دمبل موجود در باشگاه استفاده کنید)

برنامه روزهای ۶۲ تمرینات هیپرتروفی فشاری سیکل ۲

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار

پرس بالا سینه دمبل روی نیمکت شیب دار Incline Dumbbell Press
لینک حرکت

۶۰-۱۲۰ ثانیه استراحت میان ست‌ها

 • ۲ ست ۸ تکرار

پرس سینه دستگاه پرس سینه دستگاه

پرس سینه دستگاه Machine Bench Press

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

پرس شانه دمبل نشسته روی نیمکت پشتی دار پرس شانه دمبل نشسته روی نیمکت پشتی دار

پرس سرشانه نشسته دمبل Seated Dumbbell Press

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

Front Incline Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل شانه روی نیمکت شیب دار Front Incline Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل شانه روی نیمکت شیب دار

Front Incline Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل شانه روی نیمکت شیب دار

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست بسته روی نیمکت EZ-Bar Skullcrusher
لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

پشت بازو دمبل خم روی نیمکت پشت بازو دمبل خم روی نیمکت

پشت بازو دمبل خم روی نیمکت Tricep Dumbbell Kickback

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

برنامه روزهای ۶۳ تمرینات هیپرتروفی کشیدنی سیکل ۲ میکروسایکل ۴

V-Bar Pullup بارفیکس میله وی V-Bar Pullup بارفیکس میله وی

بارفیکس میله وی V-Bar Pullup

لینک حرکت

۶۰-۱۲۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها

 • ۲ ست ۸ تکرار

جفت دمبل پارویی درازکش Seal Row

جفت دمبل پارویی درازکش Seal Row

لینک حرکت

۶۰-۱۲۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها

 • ۲ ست ۸ تکرار

سیم کش میله دست باز سیم کش میله دست باز

سیم کش میله دست باز Wide-Grip Lat Pulldown

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

دمبل خمیده دو دست دمبل خمیده دو دست

دمبل خمیده دو دست Bent Over Two-Dumbbell Row

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

هالتر خمیده اسمیت هالتر خمیده اسمیت

هالتر خمیده اسمیت Smith Machine Bent Over Row
لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

جلو بازو دمبل متناوب جلو بازو دمبل متناوب

جلو بازو دمبل متناوب Dumbbell Alternate Bicep Curl

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

جلو بازو سیم کش از بالا جلو بازو سیم کش از بالا

جلو بازو سیم کش از بالا High Cable Curls

لینک حرکت

 • ۲ ست ۸ تکرار

علی رضا ناصری

I'm a fitness nerd & currently I'm blogging for https://tamrino.ir my main passion is creating excellent content for bodybuilding community.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا