تمرینو پروتناسب اندامچربی سوزی

برنامه دقیق چربی سوزی The Blueprint to Cut

معرفی کلی

دانش ساخت عضله با دانش چربی سوز کاملاً متفاوت است. اگر یک دوره عضله سازی را پشت سر گذاشته‌اید و حالا می‌خواهید چربی‌ها را بسوزانید، این برنامه کاملاً مناسب شماست.

برنامه تمرینی

برنامه ۸ هفته‌ای شما به ۲ فاز تقسیم می‌شود. هر هفته، سینه، کمر و پاها را ۲ بار تمرین می‌دهیم. در طول فاز ۲، شانه‌ها و بازوها را ۲ بار در هفته تمرین می‌دهیم. اگر حجم تمرین برای یک جلسه تمرینی بالاست می‌توانید صبح عضلات بزرگ را تمرین دهید و عصر سراغ عضلات کوچک‌تر بروید.

در طول فاز ۱، تمرینی برای شکم نداریم. اگر می‌خواهید می‌توانید چند حرکت اضافه کنید اما لزومی ندارد. در فاز ۲ کلی حرکت برای این عضله خواهیم داشت.

تکنیک‌های این برنامه

سوپرست و ترای ست: سوپرست همان اجرای ۲ حرکت پشت سر هم بدون استراحت است. ترای ست یا جاینت ست انجام چند حرکت پشت سر هم بدون استراحت است.

روش ۱۰-۱: بعد از انجام ۱-۲ ست گرم کردنی، وزنه‌ای را انتخاب کنید که بتوانید ۱ تکرار انجام دهید. حالا وزنه را کم کنید تا فقط ۲ تکرار انجام دهید. این کار را تا انجام ۱۰ تکرار ادامه دهید. هیچ استراحتی نداریم.

دراپ ست: بعد از پایان ست آخر، مقداری وزنه را کم کنید و ۵-۱۰ تکرار دیگر انجام دهید. سپس بدون استراحت، این فرایند را تکرار کنید. وزنه تا جایی که فقط هالتر خالی باشد، کم کنید. (۲۰ تکرار)

روش تلاش حداکثر: این دامنه تکرارها از بزرگ به کوچک دنبال کنید. (۲۰، ۱۵، ۱۰، ۸، ۵، ۳، ۱، ۱، ۱)

روش یک چهارم تکرار: وزنه را کامل پایین ببرید. سپس وزنه را یک چهارم دامنه حرکت بالا ببرید. دوباره وزنه را پایین ببرید و بعد یک تکرار کامل انجام دهید.

حمله به دمبل‌ها: در ست مورد نظر به خستگی کامل برسید. بعد یک دمبل سبک‌تر را انتخاب کنید و حرکت را انجام دهید. دوباره سراغ وزنه‌ای سبک‌تر بروید و این کار را تا تمام شدن وزنه‌ها ادامه دهید.

روش ۵ ثانیه: زمان جابه‌جایی وزنه را ثبت کنید. کاری کنید هر بار بالا بردن و پایین بردن وزنه ۵ ثانیه طول بکشد.

روش ۲۸: ۷ تکرار کامل انجام دهید. ۷ تکرار آهسته انجام دهید. ۷ تکرار نیمه در بخش بالایی حرکت انجام دهید. ۷ تکرار نیمه در بخش پایینی حرکت انجام دهید.

دویدن: در طول این برنامه، ۳-۵ بار در هفته، ۱-۲ مایل (۱۶۰۰-۳۲۰۰ متر) با سرعت بالا می‌دوید.

ذهنیت

باید تصویری مشخص از بدنی که می‌خواهید داشته باشید. بدون این تصویر، نمی‌توانید به هدف‌تان برسید.

برنامه روزهای ۱، ۴، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۸، ۲۲، ۲۵ سینه و کمر

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۶ ست 30, 10, 10, 10, 10, 5 تکرار

Wide-Grip Pull-Up بارفیکس دست باز Wide-Grip Pull-Up بارفیکس دست باز

بارفیکس دست باز Wide-Grip Pull-Up
لینک حرکت

 • ۶ ست ۱۰ تکرار

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۵ ست ۸ تکرار

دستگاه تی بار دستگاه تی بار

دستگاه تی بار Lying T-Bar Row

لینک حرکت

 • ۵ ست ۸ تکرار (روش یک چهارم)

فلای دمبل روی نیمکت فلای دمبل روی نیمکت

Dumbbell Flyes فلای دمبل روی نیمکت

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۵ ست ۱۲ تکرار (حمله به دمبل‌ها در ست آخر)

پارویی سیم کش پارویی سیم کش

پارویی سیم کش Seated Cable Rows

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۲ تکرار

دیپ سینه دیپ سینه

دیپ سینه Dips – Chest Version
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

Chin-Up بارفیکس دست برعکس Chin-Up بارفیکس دست برعکس

بارفیکس دست برعکس Chin-Up

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۰ تکرار (دست‌ها نزدیک)

پلاور دمبل دست خم پلاور دمبل دست خم

پلاور دمبل دست خم Bent-Arm Dumbbell Pullover

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۲ تکرار

سیم کش کراس اور سیم کش کراس اور

سیم کش کراس اور Cable Crossover

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۲ تکرار

برنامه روزهای ۲، ۵، ۹، ۱۲، ۱۶، ۱۹، ۲۳، ۲۶ پاها

نکته: بین ست‌ها، آب مصرف کنید. (۳۰-۴۵ ثانیه)

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر Barbell Squat
لینک حرکت

 • ۸ ست ۱۲ تکرار

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۱۰ ست ۱۰ تکرار (ست آخر دراپ ست)

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl

لینک حرکت

 • ۱۰ ست ۱۰ تکرار (ست آخر دراپ ست)

ساق پا ایستاده دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه Standing Calf Raises
لینک حرکت

 • ۱۰ ست ۱۰ تکرار

برنامه روزهای ۳، ۱۰، ۱۷، ۲۴ بازوها

نکته: بین ست‌ها، آب مصرف کنید. (۳۰-۴۵ ثانیه)

جلو بازو هالتر جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر Barbell Curl
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۵ ست ۱۲ تکرار (در ۶ تکرار آخر هر ست از روش ۵ ثانیه استفاده کنید)

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۵ تکرار

جلو بازو دمبل چکشی جلو بازو دمبل چکشی

جلو بازو دمبل چکشی Hammer Curls
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۵ ست ۱۲ تکرار (ست آخر دراپ ست)

پشت بازو سیم کش به پایین پشت بازو سیم کش به پایین

پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown
بعد از اجرای هر ست از روش یک چهارم ۲۰ تکرار نیمه استفاده کنید
 • ۵ ست ۲۰ تکرار

جلو بازو دمبل میز شیب دار متناوب جلو بازو دمبل میز شیب دار متناوب

جلو بازو دمبل میز شیب دار متناوب Alternate Incline Dumbbell Curl

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۶ تکرار (روش ۵ ثانیه برای همه ست‌‌ها)

پشت بازو سیم کش از پشت به بالای سر ایستاده پشت بازو سیم کش از پشت به بالای سر ایستاده

Cable Rope Overhead Triceps Extension پشت بازو سیم کش از پشت به بالای سر ایستاده

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

جلو بازو تک دست نشسته جلو بازو تک دست نشسته

جلو بازو تک دست نشسته Concentration Curls

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

پشت بازو دمبل خم روی نیمکت پشت بازو دمبل خم روی نیمکت

پشت بازو دمبل خم روی نیمکت Tricep Dumbbell Kickback

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

برنامه روزهای ۶، ۱۳، ۲۰، ۲۷ زیر بغل (دلتوئید)

نکته: بین ست‌ها، آب مصرف کنید. (۳۰-۴۵ ثانیه)

پرس شانه هالتر پرس شانه هالتر

پرس شانه هالتر Barbell Shoulder Press

لینک حرکت

 • ۴ ست ۵-۶ تکرار

پرس دمبل آرنولد پرس دمبل آرنولد

پرس دمبل آرنولد Arnold Dumbbell Press
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۵ ست 10, 8, 6, 6, 8 تکرار

بالا آوردن هالتر عمودی تا چانه ایستاده بالا آوردن هالتر عمودی تا چانه ایستاده

هالتر عمودی تا چانه ایستاده یا کول هالتر Upright Barbell Row
لینک حرکت

 • ۵ ست ۸-۱۰ تکرار

Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته

بالا آوردن جانبی جفت دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise
لینک حرکت

سوپر ست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار

Seated Bent-Over Rear Delt Raise بالا آوردن دمبل نشسته خم Seated Bent-Over Rear Delt Raise بالا آوردن دمبل نشسته خم

بالا آوردن دمبل نشسته خم Seated Bent-Over Rear Delt Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰-۱۲ تکرار (حمله به دمبل‌ها در ست آخر)

برنامه روزهای ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸، ۳۵، ۴۲، ۴۹، ۵۶ استراحت

 • امروز می‌توانید کاری انجام ندهید.
 • ماساژ درمانی هم توصیه می‌شود. دوش آب گرم هم مناسب است.
 • اگر هم می‌توانید دوش آب سرد بگیرید.
 • وعده‌های غذایی ۲-۳ روز آینده را آماده کنید.
 • پیاده‌روی کنید و از فوم غلطکی برای عضلات آسیب دیده استفاده کنید.
 • هر کاری می‌کنید به خودتان فشار وارد نکنید.

برنامه روزهای ۲۹، ۳۲، ۳۶، ۳۹، ۴۳، ۴۶، ۵۰، ۵۳ سینه و کمر

کرانچ کاهشی کرانچ کاهشی

کرانچ کاهشی Decline Crunch
لینک حرکت

 • ۱ ست ۳-۵ دقیقه

ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر ددلیفت هالتر

ددلیفت هالتر Barbell Deadlift
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰،۸،۶ تکرار

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

پرس بالا سینه هالتر دست میانه Barbell Incline Bench Press Medium-Grip

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۵ ست 15, 12, 8, 5, 3 تکرار (دراپ ست در ست آخر)

Chin-Up بارفیکس دست برعکس Chin-Up بارفیکس دست برعکس

بارفیکس دست برعکس Chin-Up

لینک حرکت

 • ۵ ست 15, 12, 8, 5, 3 تکرار (همراه با وزنه)

پرس سینه هالتر دست میانه پرس سینه هالتر دست میانه

پرس سینه هالتر دست میانه Barbell Bench Press – Medium Grip

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست 12, 12, 8, 6 تکرار

Chin-Up بارفیکس دست برعکس Chin-Up بارفیکس دست برعکس

بارفیکس دست برعکس Chin-Up

لینک حرکت

 • ۴ ست تا خستگی کامل

فلای دمبل روی نیمکت فلای دمبل روی نیمکت

Dumbbell Flyes فلای دمبل روی نیمکت

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۲۸ تکرار (روش ۲۸)

دمبل خمیده دو دست دمبل خمیده دو دست

دمبل خمیده دو دست Bent Over Two-Dumbbell Row

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

دیپ سینه دیپ سینه

دیپ سینه Dips – Chest Version
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار

Chin-Up بارفیکس دست برعکس Chin-Up بارفیکس دست برعکس

بارفیکس دست برعکس Chin-Up

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار (دست‌ها نزدیک)

پلاور دمبل دست کشیده پلاور دمبل دست کشیده

پلاور دمبل دست کشیده Straight-Arm Dumbbell Pullover
لینک حرکت

ترای ست

 • ۵ ست ۱۵ تکرار

دیپ سینه دیپ سینه

دیپ سینه Dips – Chest Version
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۵ ست تا خستگی کامل

سیم کش کراس اور سیم کش کراس اور

سیم کش کراس اور Cable Crossover

لینک حرکت

 • ۵ ست ۱۵ تکرار

پاهای آویزان به بالا پاهای آویزان به بالا پاهای آویزان به بالا

پاهای آویزان به بالا Hanging Leg Raise
لینک حرکت

ترای ست

 • ۱ ست ۲۰ تکرار

شکم خلبانی شکم خلبانی

شکم خلبانی KneeHip Raise On Parallel Bars

لینک حرکت

 • ۱ ست ۲۰ تکرار

کرانچ با صفحه وزنه کرانچ با صفحه وزنه

کرانچ با صفحه وزنه Weighted Crunches
لینک حرکت

 • ۱ ست ۵۰ تکرار

پا بداخل روی لبه نیمکت پا بداخل روی لبه نیمکت

پا بداخل روی لبه نیمکت Seated Leg Tucks

لینک حرکت

 • ۱ ست ۳۰ تکرار

هالتر نشسته چرخشی هالتر نشسته چرخشی

هالتر نشسته چرخشی Seated Barbell Twist
لینک حرکت

 • ۱ ست ۱۰۰ تکرار

برنامه روزهای ۳۰، ۳۳، ۳۷، ۴۰، ۴۴، ۴۷، ۵۱ ۵۴ پاها

کرانچ کاهشی کرانچ کاهشی

کرانچ کاهشی Decline Crunch
لینک حرکت

 • ۱ ست ۳-۵ دقیقه

جلو پا سیم کش جلو پا سیم کش

جلو پا سیم کش Leg Extensions

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۵ ست ۱۲ تکرار (ست آخر روش یک چهارم)

Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل Barbell Full Squat اسکوات هالتر کامل

اسکوات هالتر Barbell Squat
لینک حرکت

 • ۵ ست ۲۰ تکرار

اسکوات هالتر از جلو اسکوات هالتر از جلو

اسکوات هالتر از جلو Front Barbell Squat
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پرس پا پرس پا

پرس پا Leg Press
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پشت ران نشسته روی دستگاه پشت ران نشسته روی دستگاه

پشت ران نشسته روی دستگاه Seated Leg Curl

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۰ تکرار (روش ۱۰-۱)

Donkey Calf Raises Donkey Calf Raises

بلند کردن ساق پا چهار پا Donkey Calf Raises
لینک حرکت

ترای ست

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

ساق پا ایستاده دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه Standing Calf Raises
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

ساق پا دستگاه نشسته ساق پا دستگاه نشسته

ساق پا دستگاه نشسته Seated Calf Raise
لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

پاهای آویزان به بالا پاهای آویزان به بالا پاهای آویزان به بالا

پاهای آویزان به بالا Hanging Leg Raise
لینک حرکت

ترای ست

 • ۱ ست ۲۰ تکرار

شکم خلبانی شکم خلبانی

شکم خلبانی KneeHip Raise On Parallel Bars

لینک حرکت

 • ۱ ست ۲۰ تکرار

کرانچ با صفحه وزنه کرانچ با صفحه وزنه

کرانچ با صفحه وزنه Weighted Crunches
لینک حرکت

 • ۱ ست ۵۰ تکرار

پا بداخل روی لبه نیمکت پا بداخل روی لبه نیمکت

پا بداخل روی لبه نیمکت Seated Leg Tucks

لینک حرکت

 • ۱ ست ۳۰ تکرار

هالتر نشسته چرخشی هالتر نشسته چرخشی

هالتر نشسته چرخشی Seated Barbell Twist
لینک حرکت

 • ۱ ست ۱۰۰ تکرار

برنامه روزهای ۳۱، ۳۴، ۳۸، ۴۱، ۴۵، ۴۸، ۵۲، ۵۵ بازوها و دلتوئیدها

نکته: بین ست‌ها، آب مصرف کنید. (۳۰-۴۵ ثانیه)

کرانچ کاهشی کرانچ کاهشی

کرانچ کاهشی Decline Crunch
لینک حرکت

 • ۱ ست ۳-۵ دقیقه

پرس شانه هالتر پرس شانه هالتر

پرس شانه هالتر Barbell Shoulder Press

لینک حرکت

ترای ست

 • ۴ ست ۱۲ تکرار (۱ تکرار جلو و ۱ تکرار پشت گردن)

بالا آوردن سیم کش نشسته جانبی Cable Seated Lateral Raise بالا آوردن سیم کش نشسته جانبی Cable Seated Lateral Raise

بالا آوردن سیم کش نشسته جانبی Cable Seated Lateral Raise

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

Dumbbell Lying Rear Lateral Raise بالا آوردن اریب جفت دمبل روی نیمکت شیب دار Dumbbell Lying Rear Lateral Raise بالا آوردن اریب جفت دمبل روی نیمکت شیب دار

بالا آوردن اریب جفت دمبل روی نیمکت شیب دار Dumbbell Lying Rear Lateral Raise

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار (روش ۵ ثانیه)

Front Two-Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل از جلو شانه Front Two-Dumbbell Raise بالا آوردن جفت دمبل از جلو شانه

بالا آوردن جفت دمبل از جلو شانه Front Two-Dumbbell Raise

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار (حمله به دمبل‌ها در ست آخر)

فلای دمبل برعکس روی نیمکت شیب دار فلای دمبل برعکس روی نیمکت شیب دار فلای دمبل برعکس چرخش خارجی روی نیمکت شیب دار فلای دمبل برعکس چرخش خارجی روی نیمکت شیب دار

فلای دمبل برعکس روی نیمکت شیب دار Reverse Flyes

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۰ تکرار (روش یک چهارم)

جلو بازو هالتر جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر Barbell Curl
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۱۰ تکرار (روش ۱۰-۱ یا روش ۲۸)

پشت بازو سیم کش به پایین پشت بازو سیم کش به پایین

پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown
 • ۴ ست ۱۰ تکرار

جلو بازو هالتر لاری جلو بازو هالتر لاری

جلو بازو هالتر لاری Preacher Curl
لینک حرکت

ترای ست

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت

پشت بازو هالتر ای زد دست باز روی نیمکت Lying Triceps Press
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار (حمله به دمبل‌ها در ست آخر)

جلو بازو هالتر برعکس لاری جلو بازو هالتر برعکس لاری

جلو بازو هالتر برعکس لاری Reverse Barbell Preacher Curls
لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۲ تکرار

جلو بازو تک دست نشسته جلو بازو تک دست نشسته

جلو بازو تک دست نشسته Concentration Curls

لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۴ ست ۱۵ تکرار

پشت بازو سیم کش تک دست از پشت Cable One Arm Tricep Extension پشت بازو سیم کش تک دست از پشت Cable One Arm Tricep Extension

پشت بازو سیم کش تک دست از پشت Cable One Arm Tricep Extension

لینک حرکت

 • ۴ ست ۱۵ تکرار (۲ ثانیه در بخش پایینی هر تکرار توقف کنید)

ساعد هالتر روی نیمکت کف دست پایین ساعد هالتر روی نیمکت کف دست پایین

ساعد هالتر روی نیمکت کف دست پایین Palms-Down Wrist Curl Over A Bench

لینک حرکت

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

ساعد هالتر روی زانو کف دست رو به بالا ساعد هالتر روی زانو کف دست رو به بالا

ساعد هالتر روی زانو کف دست رو به بالا Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl
لینک حرکت

سوپرست با حرکت بعدی

 • ۳ ست ۱۵ تکرار

علی رضا ناصری

I'm a fitness nerd & currently I'm blogging for https://tamrino.ir my main passion is creating excellent content for bodybuilding community.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا